Ponad 800 000 klientów
27 oddziałów
92% poleca nas
Strona główna O firmie Alpina Informacje prawne Informacja o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Doradztwo i mediacja

1. Kim jesteśmy?

Państwa dane będą przetwarzane przez firmę Alpina. Jesteśmy niezależnym doradcą finansowym, do którego możesz się zwrócić po niezależną i obiektywną poradę dotyczącą ubezpieczeń, kredytów hipotecznych, emerytur i innych produktów finansowych.

Jesteśmy częścią Alpina Group B.V ., jednej z największych ogólnokrajowych firm doradztwa finansowego w Holandii. Alpina Group B.V. doradza w zakresie ryzyka finansowego oraz ubezpieczeń majątkowych, na życie i zdrowotnych.

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna i dlatego Alpina zapewnia, że wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe są traktowane z najwyższą poufnością. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi i jak wypełniamy wynikające z tego prawa i obowiązki.

Dane osobowe m.in. potencjalnych klientów, klientów, byłych klientów i użytkowników tej strony internetowej przetwarzamy z wielką starannością, działając zgodnie ze standardami zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej: "AVG") oraz innymi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym wytycznymi i protokołami obowiązującymi w branży, w której działamy.

Dane kontaktowe

Email: [email protected]
Attn: Inspektor ochrony danych

2. Definicje ogólne

Jeśli poniżej nie zaznaczono wyraźnie inaczej, terminy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są używane w znaczeniu przypisanym im przez AVG.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczonych przez nas usług i/lub w celu realizacji umowy emerytalnej i administracyjnej, którą zawarli Państwo z nami lub z administratorem emerytalnym. Ponadto jesteśmy zobowiązani przez prawo i przepisy do przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych. Gdy tylko rozpoczniemy świadczenie naszych usług na Państwa rzecz i przekażą nam Państwo dane (osobowe), będziemy je przetwarzać w naszych systemach. Przetwarzamy również Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz stronę internetową. Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy od Ciebie samego. Ponadto możemy uzyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twoje dane są przetwarzane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że przetwarzane są tylko takie dane osobowe, które są dokładne, adekwatne, istotne i nie są nadmierne.

W zależności od charakteru naszych usług , możemy przetwarzać od Państwa następujące dane:

W razie potrzeby przetwarzamy szczególne dane osobowe, takie jak dane o stanie zdrowia lub karalności. Specjalne dane osobowe przetwarzamy ze szczególną starannością. Dane te mogą być niezbędne do oceny wniosku.

W przypadku niektórych produktów finansowych, w imieniu dostawcy usług finansowych lub ubezpieczyciela, prosimy o podanie numeru BSN (Citizen Service Number). Usuwamy BSN niezwłocznie po przekazaniu go przez nas dostawcy usług finansowych lub ubezpieczycielowi w ramach wniosku.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W ramach umowy, którą zawarliśmy z Państwem i/lub w celu wykonania naszych usług, prosimy o podanie i przechowujemy dane osobowe i inne. Wykorzystujemy te dane do następujących celów:

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje dane na co najmniej jednej z następujących podstaw:

6. Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Aby realizować cele opisane powyżej w punkcie 4 "W jakim celu przetwarzamy dane użytkownika", dane użytkownika mogą być również udostępniane stronom trzecim.

Usługodawcy zewnętrzni

Na potrzeby naszych usług korzystamy również z usług innych firm, takich jak firmy pocztowe, agencje windykacyjne i rzeczoznawcy. Udostępniamy tylko te dane, których zewnętrzni usługodawcy potrzebują do wykonania pracy. Sami są oni odpowiedzialni za przetwarzanie danych użytkownika, a tam, gdzie to konieczne, rejestrujemy ustalenia umowne w celu ochrony prywatności użytkownika. Zewnętrzni dostawcy usług obejmują firmy, które zapewniają nam wsparcie IT. Zawieramy umowy o przetwarzanie danych z tymi dostawcami usług IT, ponieważ zazwyczaj nie są oni sami odpowiedzialni za przetwarzanie przekazanych przez nas danych osobowych.

Dostawcy usług finansowych

Możemy udostępniać dane osobowe - w zależności od charakteru usługi - dostawcom usług finansowych, takim jak ubezpieczyciele, kredytodawcy hipoteczni i banki.

Robimy to tak długo, jak długo użytkownik ma umowę z tym dostawcą usług finansowych. Współpracujemy również z dostawcami usług, którzy mogą składać oferty w imieniu dostawców usług finansowych. Tacy dostawcy usług finansowych są odpowiedzialni za samodzielne przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Te podmioty świadczące usługi finansowe mogą konsultować się z zewnętrznymi źródłami, takimi jak Krajowa Agencja Transportu Drogowego (RDW) i Fundacja Centralny System Informacji (CIS), aby podjąć decyzję w sprawie gwarantowania i/lub świadczeń.

W bazie danych Stichting CIS rejestrowane są między innymi roszczenia i informacje związane z celowym wprowadzeniem w błąd (oszustwem) instytucji finansowej. Za pośrednictwem CIS ubezpieczyciele i upoważnieni agenci dzielą się informacjami, które uznają za ważne dla oceny roszczenia i/lub wniosku o wypłatę.

Agencja odzyskiwania należności

W pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami możemy przekazać Twoje dane agencji zajmującej się dochodzeniem roszczeń, jeśli nie posiadasz ubezpieczenia na wypadek poniesionej przez Ciebie szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ktoś inny. Zrobimy to tylko za Twoją zgodą i jeśli spodziewamy się, że szkoda będzie możliwa do odzyskania od osoby odpowiedzialnej. Biuro oceni, czy istnieje możliwość odzyskania przez Ciebie szkody od sprawcy.

Rząd

Czasami jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich danych organom publicznym. Może to obejmować organy podatkowe, policję/sądownictwo oraz organy regulacyjne, takie jak Financial Markets Authority lub Personal Data Authority.

Organizacje należące do Alpina Group B.V. 

W ramach Grupy Alpina dane osobowe użytkowników mogą być wymieniane między różnymi oddziałami biznesowymi i oddziałami grupy, które podobnie jak my są spółkami zależnymi Grupy Alpina. Alpina Group zapewnia, że obowiązki wynikające z przepisów i regulacji dotyczących prywatności (w tym AVG) są przestrzegane w tych oddziałach. Zawsze, gdy jest to wymagane przez prawo, Alpina Group sporządza umowy o przetwarzaniu danych pomiędzy oddziałami biznesowymi i grupowymi w celu wymiany danych osobowych.

Wymieniamy się danymi osobowymi, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Na przykład możemy wymieniać dane, aby odpowiedzieć na pytania użytkownika i uzyskać przegląd produktów i usług oferowanych przez Grupę Alpina. Wymiana odbywa się również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, oceny przy nawiązywaniu relacji, zawarcia umowy i/lub jej wykonania. Ponadto dane osobowe mogą być wymieniane w ramach Grupy Alpina w następujących uzasadnionych celach:

Możemy wymieniać dane w ramach grupy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z charakterem usługi i celami opisanymi powyżej oraz w punkcie 4 "Dlaczego przetwarzamy dane użytkownika". Wymiana danych nie ma miejsca, jeśli jest to zablokowane przez przepisy ustawowe i wykonawcze lub umowy z partnerami biznesowymi i interesariuszami.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania Państwa danych przez osoby trzecie. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez osoby trzecie można znaleźć na stronach internetowych danej osoby trzeciej. Na Twoje żądanie poinformujemy Cię, jakim podmiotom przekazaliśmy Twoje dane.

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim na terenie EOG. Przekazujemy dane stronom mającym siedzibę poza EOG tylko wtedy, gdy jest to w pełni zgodne z prawem i przepisami. Aby zabezpieczyć Państwa prywatność, umowy z tymi podmiotami zapisujemy w pisemnych umowach.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

To, jak długo przechowujemy dane, zależy od celu, w jakim są one przetwarzane. Może się to różnić w zależności od sytuacji. Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały przetworzone.

To, jak długo musimy przechowywać dane, zależy wyłącznie od umowy, którą z nami zawarłeś, oraz od produktów, które za naszym pośrednictwem nabyłeś. Po upływie ustawowego okresu przechowywania, zniszczymy Państwa dane. Zgodnie z prawem, masz prawo poprosić nas o zniszczenie Twoich danych.

Możemy przechowywać dane przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez prawo, a także w celu dostarczenia dowodów w postępowaniu reklamacyjnym i sądowym. Możemy przechowywać dane użytkownika anonimowo przez dłuższy okres na poziomie archiwum do celów historycznych, statystycznych lub naukowych i/lub w celu rozwoju produktów i usług. Danych tych nie można już wówczas powiązać z użytkownikiem jako osobą.

8. Odwiedzenie naszej strony internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisujemy ogólne dane dotyczące odwiedzających. Mogą one obejmować najczęściej odwiedzane strony, dzięki czemu wiemy, co Cię interesuje. Umożliwia nam to poprawę jakości naszych usług. Dane te przetwarzamy na poziomie zbiorczym (nie można ich przyporządkować do konkretnej osoby).

Na stronie internetowej używamy plików cookie. Robimy to, aby jak najlepiej dopasować wygląd naszej strony do Ciebie jako gościa lub klienta oraz w celu uzyskania ukierunkowanych informacji i ofert. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Zawiera on dane, które użytkownik wprowadza na stronie. Plik cookie nie może zawierać wirusów. Czy nie chcesz, abyśmy używali plików cookie? W takim razie ustaw w swojej przeglądarce opcję "cookies off".

Aby lepiej poznać Cię jako (potencjalnego) klienta, możemy zastosować tzw. rozszerzone konwersje, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą Państwo pozostawić po sobie dane takie jak adres e-mail, adres zamieszkania i/lub numer telefonu. Zapisujemy te dane i przekazujemy je do Google w formie hashowanej (pseudonimizowanej). Google może powiązać te dane z istniejącymi kontami Google. Informacje, które otrzymujemy od Google, umożliwiają nam mierzenie skuteczności naszej strony internetowej i/lub naszych reklam. Podczas korzystania z Enhanced Conversions, Państwa prywatność jest zagwarantowana, ponieważ żadne konkretne dane osobowe nie są udostępniane.

9. Platformy mediów społecznościowych

Jeśli zwracasz się do nas za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn lub Twitter, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Nasze przetwarzanie tych danych podlega niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy tego, jak same platformy mediów społecznościowych obchodzą się z Twoimi danymi.

10. Rozmowy telefoniczne

Aby poprawić jakość naszych usług i zwalczać oszustwa, możemy nagrywać nasze rozmowy telefoniczne. Rozmowy mogą być odsłuchiwane w celu szkolenia naszych pracowników oraz, w razie potrzeby, w celu weryfikacji umów zawartych z Państwem. O nagrywaniu zostaną Państwo poinformowani przed rozmową. Rozmowy nie są przechowywane dłużej niż to konieczne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były dokładne, kompletne i poufne oraz chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem. Nasze systemy są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, fałszowaniem, rozpowszechnianiem i wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Środki bezpieczeństwa są stale monitorowane przez naszych oficerów bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i mają dostęp do Państwa danych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ich pracy. Wymagamy również, aby nasi współpracownicy biznesowi przestrzegali tych samych standardów bezpieczeństwa.

12. Jakie masz prawa do prywatności?

Masz szereg praw, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe. Prawa te są określone w przepisach prawa. Możesz skorzystać z następujących praw:

Żądanie, pytanie lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można przesłać pocztą elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], z dopiskiem: Inspektor ochrony danych. Odpowiemy na wniosek w ciągu czterech tygodni.

Prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości, abyśmy mogli być pewni, że wniosek został złożony przez Państwa. Proszę zaczernić swoje zdjęcie paszportowe i BSN w kopii, aby chronić swoją prywatność. Nie możemy przetwarzać Państwa BSN.

Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby. Oczywiście będziemy wtedy starali się wspólnie z Państwem znaleźć jakieś rozwiązanie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem w sprawie złożonego wniosku lub z zaproponowanym przez nas rozwiązaniem, możesz złożyć skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

13. Czy możemy zmienić to stwierdzenie?

Możemy zmienić tekst niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, częściowo z powodu nowych osiągnięć w naszej działalności gospodarczej lub zmian w przepisach prawa. Wówczas obowiązywać będzie najbardziej aktualna wersja. Najbardziej aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie prywatności znajdą Państwo na stronie internetowej.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych.

Pobierz wersję pdf naszego oświadczenia o ochronie prywatności tutaj.

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tu dziś do godziny 18:00

Skontaktuj się