Oddziały

Oświadczenie o ochronie prywatności Doradztwo i mediacja

1. Kim jesteśmy?

Państwa dane będą przetwarzane przez firmę Alpina. Jesteśmy niezależnym doradcą finansowym, do którego możesz się zwrócić po niezależną i obiektywną poradę dotyczącą ubezpieczeń, kredytów hipotecznych, emerytur i innych produktów finansowych.

Jesteśmy częścią Alpina Group B.V ., jednej z największych ogólnokrajowych firm doradztwa finansowego w Holandii. Alpina Group B.V. doradza w zakresie ryzyka finansowego oraz ubezpieczeń majątkowych, na życie i zdrowotnych.

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna i dlatego Alpina zapewnia, że wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe są traktowane z najwyższą poufnością. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi i jak wypełniamy wynikające z tego prawa i obowiązki.

Dane osobowe m.in. potencjalnych klientów, klientów, byłych klientów i użytkowników tej strony internetowej przetwarzamy z wielką starannością, działając zgodnie ze standardami zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej: "AVG") oraz innymi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym wytycznymi i protokołami obowiązującymi w branży, w której działamy.

Dane kontaktowe

Email: privacy@alpinagroup.com
Attn: Inspektor ochrony danych

2. Definicje ogólne

Jeśli poniżej nie zaznaczono wyraźnie inaczej, terminy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są używane w znaczeniu przypisanym im przez AVG.

 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Podmiot danych: osoba, której dotyczą dane osobowe.
 • Przetwarzanie danych osobowych: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób automatyczny, w tym w każdym przypadku gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie, zmienianie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, łączenia, wzajemnego łączenia, a także blokowanie, usuwanie i niszczenie danych.
 • Administrator danych: organizacja, która określa cel i sposoby przetwarzania danych.
 • Podmiot przetwarzający: organizacja, która przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, nie mając kontroli nad celami i sposobami przetwarzania takich danych osobowych.
 • Udostępnianie danych: ujawnianie lub udostępnianie danych osobowych.
 • Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, inny niż osoba, której dane dotyczą, ani administrator, ani podmiot przetwarzający, ani osoby upoważnione z bezpośredniego upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą: każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, akceptuje, w drodze oświadczenia lub jednoznacznego aktywnego działania, przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczonych przez nas usług i/lub w celu realizacji umowy emerytalnej i administracyjnej, którą zawarli Państwo z nami lub z administratorem emerytalnym. Ponadto jesteśmy zobowiązani przez prawo i przepisy do przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych. Gdy tylko rozpoczniemy świadczenie naszych usług na Państwa rzecz i przekażą nam Państwo dane (osobowe), będziemy je przetwarzać w naszych systemach. Przetwarzamy również Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz stronę internetową. Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy od Ciebie samego. Ponadto możemy uzyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twoje dane są przetwarzane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że przetwarzane są tylko takie dane osobowe, które są dokładne, adekwatne, istotne i nie są nadmierne.

W zależności od charakteru naszych usług , możemy przetwarzać od Państwa następujące dane:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
 • wiek, płeć, stan cywilny, stan rodzinny i dane partnera;
 • dane dotyczące paszportu, prawa jazdy lub innego dowodu tożsamości;
 • dane dotyczące zatrudnienia, dochodów, wypis z Izby Gospodarczej, zawodu i (byłego) pracodawcy;
 • dane o sytuacji finansowej, numerze służbowym obywatela, majątku i ewentualnych długach;
 • dane dotyczące aktualnych produktów finansowych, takich jak konta bankowe i ubezpieczenia;
 • dane, które otrzymujemy od pracodawcy, takie jak choroba lub niepełnosprawność;
 • szczegóły dotyczące emerytury od obecnego i poprzednich pracodawców

W razie potrzeby przetwarzamy szczególne dane osobowe, takie jak dane o stanie zdrowia lub karalności. Specjalne dane osobowe przetwarzamy ze szczególną starannością. Dane te mogą być niezbędne do oceny wniosku.

W przypadku niektórych produktów finansowych, w imieniu dostawcy usług finansowych lub ubezpieczyciela, prosimy o podanie numeru BSN (Citizen Service Number). Usuwamy BSN niezwłocznie po przekazaniu go przez nas dostawcy usług finansowych lub ubezpieczycielowi w ramach wniosku.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W ramach umowy, którą zawarliśmy z Państwem i/lub w celu wykonania naszych usług, prosimy o podanie i przechowujemy dane osobowe i inne. Wykorzystujemy te dane do następujących celów:

 • Wykonywanie umowy zlecenia na doradztwo, pośrednictwo i/lub zarządzanie produktem finansowym lub usługą finansową;
 • Dokonywanie porównań, żądanie wycen i składanie wniosków o produkty lub usługi finansowe;
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i/lub wysyłanie żądanych informacji;
 • Wykonywanie analiz w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz lepszego reagowania na Twoją osobistą sytuację w zakresie oferty produktowej i usług;
 • Dostarczanie klientom odpowiednich informacji, a także prowadzenie działań marketingowych w celu poszerzenia bazy klientów;
  Zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia na naszej stronie internetowej i/lub w aplikacjach;
 • Wymiana informacji z innymi podmiotami, które wymagają od nas informacji w związku z realizacją umowy lub usługi, takimi jak reasekuratorzy, ubezpieczyciele, maklerzy giełdowi, banki, autoryzowani agenci, kredytodawcy hipoteczni, brokerzy ubezpieczeniowi, księgowi, usługodawcy, agencje windykacyjne, firmy rzeczoznawcze, administratorzy płac, dostawcy usług BHP, firmy rzeczoznawcze i wyceny;
 • Informowanie użytkownika o naszych usługach i produktach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub biuletynów. Użytkownik może je subskrybować lub z nich zrezygnować;
  Zapewnienie kontrolowanego i należytego świadczenia usług finansowych w ramach ustawy o nadzorze finansowym, a także przestrzeganie innych wymogów prawnych, takich jak ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o sankcjach z 1977 r;
 • Zapobieganie oszustwom wobec nas lub innych instytucji finansowych (takim jak pranie pieniędzy lub oszustwa dotyczące tożsamości).
 • Możliwość wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje dane na co najmniej jednej z następujących podstaw:

 • Jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy ubezpieczenia. Obejmuje to również ocenę, czy, a jeśli tak, to na jakich warunkach, chcemy zawrzeć z Tobą umowę;
 • Jeśli jest to niezbędne do spełnienia przez nas obowiązków prawnych. Na nas jako na dostawcy usług finansowych ciążą różne zobowiązania prawne. Na przykład, jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania Państwa, jeśli chcą Państwo zostać naszymi klientami. Jeśli tego nie zrobisz, nie możemy zawrzeć umowy ani dokonać płatności na Twoją rzecz;
 • Jeżeli jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby;
 • Jeśli służy to naszemu uzasadnionemu interesowi, przy czym oczywiście uwzględniamy również Państwa interes. Obejmuje to przetwarzanie danych Państwa jako osoby poszkodowanej lub beneficjenta. Na tej podstawie odbywa się również przetwarzanie Państwa danych w celu zbadania ewentualnego oszustwa;
 • Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na takie działanie. Jeśli przetwarzanie na czterech pierwszych wymienionych podstawach nie jest dozwolone, wówczas potrzebujemy Państwa zgody. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać.

6. Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Aby realizować cele opisane powyżej w punkcie 4 "W jakim celu przetwarzamy dane użytkownika", dane użytkownika mogą być również udostępniane stronom trzecim.

Usługodawcy zewnętrzni

Na potrzeby naszych usług korzystamy również z usług innych firm, takich jak firmy pocztowe, agencje windykacyjne i rzeczoznawcy. Udostępniamy tylko te dane, których zewnętrzni usługodawcy potrzebują do wykonania pracy. Sami są oni odpowiedzialni za przetwarzanie danych użytkownika, a tam, gdzie to konieczne, rejestrujemy ustalenia umowne w celu ochrony prywatności użytkownika. Zewnętrzni dostawcy usług obejmują firmy, które zapewniają nam wsparcie IT. Zawieramy umowy o przetwarzanie danych z tymi dostawcami usług IT, ponieważ zazwyczaj nie są oni sami odpowiedzialni za przetwarzanie przekazanych przez nas danych osobowych.

Dostawcy usług finansowych

Możemy udostępniać dane osobowe - w zależności od charakteru usługi - dostawcom usług finansowych, takim jak ubezpieczyciele, kredytodawcy hipoteczni i banki.

Robimy to tak długo, jak długo użytkownik ma umowę z tym dostawcą usług finansowych. Współpracujemy również z dostawcami usług, którzy mogą składać oferty w imieniu dostawców usług finansowych. Tacy dostawcy usług finansowych są odpowiedzialni za samodzielne przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Te podmioty świadczące usługi finansowe mogą konsultować się z zewnętrznymi źródłami, takimi jak Krajowa Agencja Transportu Drogowego (RDW) i Fundacja Centralny System Informacji (CIS), aby podjąć decyzję w sprawie gwarantowania i/lub świadczeń.

W bazie danych Stichting CIS rejestrowane są między innymi roszczenia i informacje związane z celowym wprowadzeniem w błąd (oszustwem) instytucji finansowej. Za pośrednictwem CIS ubezpieczyciele i upoważnieni agenci dzielą się informacjami, które uznają za ważne dla oceny roszczenia i/lub wniosku o wypłatę.

Agencja odzyskiwania należności

W pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami możemy przekazać Twoje dane agencji zajmującej się dochodzeniem roszczeń, jeśli nie posiadasz ubezpieczenia na wypadek poniesionej przez Ciebie szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ktoś inny. Zrobimy to tylko za Twoją zgodą i jeśli spodziewamy się, że szkoda będzie możliwa do odzyskania od osoby odpowiedzialnej. Biuro oceni, czy istnieje możliwość odzyskania przez Ciebie szkody od sprawcy.

Rząd

Czasami jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich danych organom publicznym. Może to obejmować organy podatkowe, policję/sądownictwo oraz organy regulacyjne, takie jak Financial Markets Authority lub Personal Data Authority.

Organizacje należące do Alpina Group B.V. 

W ramach Grupy Alpina dane osobowe użytkowników mogą być wymieniane między różnymi oddziałami biznesowymi i oddziałami grupy, które podobnie jak my są spółkami zależnymi Grupy Alpina. Alpina Group zapewnia, że obowiązki wynikające z przepisów i regulacji dotyczących prywatności (w tym AVG) są przestrzegane w tych oddziałach. Zawsze, gdy jest to wymagane przez prawo, Alpina Group sporządza umowy o przetwarzaniu danych pomiędzy oddziałami biznesowymi i grupowymi w celu wymiany danych osobowych.

Wymieniamy się danymi osobowymi, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Na przykład możemy wymieniać dane, aby odpowiedzieć na pytania użytkownika i uzyskać przegląd produktów i usług oferowanych przez Grupę Alpina. Wymiana odbywa się również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, oceny przy nawiązywaniu relacji, zawarcia umowy i/lub jej wykonania. Ponadto dane osobowe mogą być wymieniane w ramach Grupy Alpina w następujących uzasadnionych celach:

 • Scentralizowane, skoordynowane lub wydajne zarządzanie klientami, relacjami, stronami trzecimi i/lub ich wsparciem;
 • Analizy (m.in. na potrzeby zarządzania ryzykiem i marketingu) oraz tworzenie statystyk;
 • Wykonywanie i obrona praw Grupy Alpina oraz jej podmiotów biznesowych i grupowych;
 • Monitorowanie bezpieczeństwa i integralności poszczególnych jednostek biznesowych i grupowych oraz Grupy Alpina jako całości;
 • Składanie ofert lub informowanie klientów o produktach i usługach (części) Grupy Alpina.

Możemy wymieniać dane w ramach grupy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z charakterem usługi i celami opisanymi powyżej oraz w punkcie 4 "Dlaczego przetwarzamy dane użytkownika". Wymiana danych nie ma miejsca, jeśli jest to zablokowane przez przepisy ustawowe i wykonawcze lub umowy z partnerami biznesowymi i interesariuszami.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania Państwa danych przez osoby trzecie. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez osoby trzecie można znaleźć na stronach internetowych danej osoby trzeciej. Na Twoje żądanie poinformujemy Cię, jakim podmiotom przekazaliśmy Twoje dane.

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim na terenie EOG. Przekazujemy dane stronom mającym siedzibę poza EOG tylko wtedy, gdy jest to w pełni zgodne z prawem i przepisami. Aby zabezpieczyć Państwa prywatność, umowy z tymi podmiotami zapisujemy w pisemnych umowach.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

To, jak długo przechowujemy dane, zależy od celu, w jakim są one przetwarzane. Może się to różnić w zależności od sytuacji. Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały przetworzone.

To, jak długo musimy przechowywać dane, zależy wyłącznie od umowy, którą z nami zawarłeś, oraz od produktów, które za naszym pośrednictwem nabyłeś. Po upływie ustawowego okresu przechowywania, zniszczymy Państwa dane. Zgodnie z prawem, masz prawo poprosić nas o zniszczenie Twoich danych.

Możemy przechowywać dane przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez prawo, a także w celu dostarczenia dowodów w postępowaniu reklamacyjnym i sądowym. Możemy przechowywać dane użytkownika anonimowo przez dłuższy okres na poziomie archiwum do celów historycznych, statystycznych lub naukowych i/lub w celu rozwoju produktów i usług. Danych tych nie można już wówczas powiązać z użytkownikiem jako osobą.

8. Odwiedzenie naszej strony internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisujemy ogólne dane dotyczące odwiedzających. Mogą one obejmować najczęściej odwiedzane strony, dzięki czemu wiemy, co Cię interesuje. Umożliwia nam to poprawę jakości naszych usług. Dane te przetwarzamy na poziomie zbiorczym (nie można ich przyporządkować do konkretnej osoby).

Na stronie internetowej używamy plików cookie. Robimy to, aby jak najlepiej dopasować wygląd naszej strony do Ciebie jako gościa lub klienta oraz w celu uzyskania ukierunkowanych informacji i ofert. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Zawiera on dane, które użytkownik wprowadza na stronie. Plik cookie nie może zawierać wirusów. Czy nie chcesz, abyśmy używali plików cookie? W takim razie ustaw w swojej przeglądarce opcję "cookies off".

Aby lepiej poznać Cię jako (potencjalnego) klienta, możemy zastosować tzw. rozszerzone konwersje, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą Państwo pozostawić po sobie dane takie jak adres e-mail, adres zamieszkania i/lub numer telefonu. Zapisujemy te dane i przekazujemy je do Google w formie hashowanej (pseudonimizowanej). Google może powiązać te dane z istniejącymi kontami Google. Informacje, które otrzymujemy od Google, umożliwiają nam mierzenie skuteczności naszej strony internetowej i/lub naszych reklam. Podczas korzystania z Enhanced Conversions, Państwa prywatność jest zagwarantowana, ponieważ żadne konkretne dane osobowe nie są udostępniane.

9. Platformy mediów społecznościowych

Jeśli zwracasz się do nas za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn lub Twitter, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Nasze przetwarzanie tych danych podlega niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy tego, jak same platformy mediów społecznościowych obchodzą się z Twoimi danymi.

10. Rozmowy telefoniczne

Aby poprawić jakość naszych usług i zwalczać oszustwa, możemy nagrywać nasze rozmowy telefoniczne. Rozmowy mogą być odsłuchiwane w celu szkolenia naszych pracowników oraz, w razie potrzeby, w celu weryfikacji umów zawartych z Państwem. O nagrywaniu zostaną Państwo poinformowani przed rozmową. Rozmowy nie są przechowywane dłużej niż to konieczne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były dokładne, kompletne i poufne oraz chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem. Nasze systemy są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, fałszowaniem, rozpowszechnianiem i wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Środki bezpieczeństwa są stale monitorowane przez naszych oficerów bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i mają dostęp do Państwa danych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ich pracy. Wymagamy również, aby nasi współpracownicy biznesowi przestrzegali tych samych standardów bezpieczeństwa.

12. Jakie masz prawa do prywatności?

Masz szereg praw, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe. Prawa te są określone w przepisach prawa. Możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawo do informacji: dotyczy prawa do bycia informowanym (z wyprzedzeniem) o tym, jakie dane są rejestrowane i w jakim celu. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest to oświadczenie;
 • Prawo do wglądu: dotyczy prawa do wglądu do przetwarzanych danych osobowych lub otrzymania ich kopii;
  Prawo do sprostowania: dotyczy prawa do zmiany przetwarzanych danych osobowych lub prawa do uzupełnienia lub poprawienia niedokładnych danych;
 • Prawo do zapomnienia: dotyczy prawa do usunięcia danych. W przypadku żądania usunięcia danych sprawdzamy, czy jest to możliwe. W tym teście przestrzegamy wymogów prawnych i rozważamy na przykład, czy nie mamy prawnego obowiązku przechowywania danych lub czy usunięcie mogłoby stanowić zagrożenie dla Państwa lub innych osób;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: dotyczy prawa do mniejszej ilości przetwarzanych danych. Również w tym przypadku sprawdzamy, czy jest to możliwe, przy czym spełniamy wymogi prawne;
 • Prawo do przenoszenia danych: dotyczy prawa do przeniesienia (lub zlecenia przeniesienia) danych osobowych. Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy i które otrzymaliśmy od Państwa, zostały przekazane Państwu lub przekazane innej organizacji na Państwa życzenie. Może to nastąpić na przykład w przypadku przeniesienia do innego pracodawcy lub chęci udostępnienia dokumentacji innemu podmiotowi świadczącemu usługi zdrowotne;
 • Prawo do sprzeciwu (sprzeciwu): dotyczy prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych i/lub wycofania wcześniej udzielonej zgody. Przykładowo, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie.

Żądanie, pytanie lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można przesłać pocztą elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@alpinagroup.com, z dopiskiem: Inspektor ochrony danych. Odpowiemy na wniosek w ciągu czterech tygodni.

Prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości, abyśmy mogli być pewni, że wniosek został złożony przez Państwa. Proszę zaczernić swoje zdjęcie paszportowe i BSN w kopii, aby chronić swoją prywatność. Nie możemy przetwarzać Państwa BSN.

Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby. Oczywiście będziemy wtedy starali się wspólnie z Państwem znaleźć jakieś rozwiązanie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem w sprawie złożonego wniosku lub z zaproponowanym przez nas rozwiązaniem, możesz złożyć skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

13. Czy możemy zmienić to stwierdzenie?

Możemy zmienić tekst niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, częściowo z powodu nowych osiągnięć w naszej działalności gospodarczej lub zmian w przepisach prawa. Wówczas obowiązywać będzie najbardziej aktualna wersja. Najbardziej aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie prywatności znajdą Państwo na stronie internetowej.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych.

Pobierz wersję pdf naszego oświadczenia o ochronie prywatności tutaj.

Jak to zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2023

Finansowo na pewno.

Można się z nami skontaktować poprzez Chat, Whatsapp, telefon lub email

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się z nami