Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Klantenservice Leveringsvoorwaarden tijdelijke verzekering van Alpina

Leveringsvoorwaarden tijdelijke verzekering van Alpina

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer lichten wij dit toe en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Premie betaling

U kan de premie betalen via Ideal.

Direct dekking

Na ontvangst van de premie kan de dekking direct ingaan,24/7.

Groene kaart

Bij de 15-daagse dekking sturen wij de groene kaart na ontvangst van de premie direct per e-mail,24/7. Per post sturen wij deze de eerst volgende werkdag. Wanneer er sprake is van een Nederlands postadres dan sturen wij de groene kaart de eerst volgende werkdag per post.

Annuleren tijdelijke verzekering

De afgegeven Groene Kaart kan tot de ingangsdatum van de dekking geannuleerd worden. Wanneer de verzekeringsnemer dekking heeft of heeft genoten is deze groene kaart middels het herroepingsrecht niet meer te annuleren.

Verzekeringsbewijs ( Groene kaart)

U krijgt van ons het Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) via e-mail zodat u het zelf kunt uitprinten en bij een Nederlands postadres het Internationale verzekeringsbewijs ( groene kaart) per post toegezonden. Het is niet verplicht om het Internationaal verzekeringsbewijs op groen papier te printen echter dit stuit in het buitenland wel eens op problemen. Daarom adviseren wij u altijd te wachten tot dat u het originele Internationaal verzekeringsbewijs in u bezit heeft of indien dit niet mogelijk is, de groene kaart uit te printen op ‘groene kaart papier’ (verkrijgbaar in de boekhandel) of anderszins groen papier.

Exportkenteken

Helaas kunnen u niet helpen met de aanvraag van een exportkenteken. Het is mogelijk dat men in Duitsland pas een exportkenteken willen afgeven na bewijs van verzekering. Ons verzekeringsbewijs is een geldig verzekeringsbewijs in Europa. Alleen de ervaring leert dat sommige beambte in Duitsland dit bewijs niet willen accepteren. Wij adviseren u dit van te voren dus goed te checken.

De groene kaart die door Alpina namens de verzekeringsmaatschappij wordt afgegeven is wettelijk gezien een Internationaal Verzekeringsbewijs, en dient dan ook door de buitenlandse autoriteiten als zodanig te worden geaccepteerd.

Sporadisch komt het voor dat een beambte niet bekend is met de internationale regelingen. Mocht dit in uw geval voorkomen, vraag dan naar een andere beambte en/of noteer de naam van de douane beambte, zodat u in een later stadium eventuele kosten kunt verhalen op de buitenlandse autoriteiten, al dan niet bijgestaan door uw rechtsbijstandverzekeraar indien u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Wij willen echter nogmaals benadrukken dat de groene kaart een Internationaal Verzekeringsbewijs is, en dat u dit ook zo stellig kunt beweren richting de buitenlandse autoriteiten.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens

Alpina
Lorentzlaan 4
3401 MX IJSSELSTEIN

Postbus 63
3400 AB IJSSELSTEIN
Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon: 030-6883700
Fax: 030-6883027
E-mail: [email protected]
Internet: www.alpina.nl
Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken.

Op werkdagen zijn de openingstijden van 08:30 tot 18;00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Internet

Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar

www.alpina.nl

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020690.

Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wij doen ons uiterste best zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Ons aansluitnummer bij KiFiD is 100.000471

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 30196409.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financi?le schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Hoe komen wij tot een keuze?

Keuzevrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze keuze.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen kiezen wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders en financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder.

Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie.

De premie of de provisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als u de premie of de provisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf me u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

De beloning voor onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De hoogte van het salaris wordt bepaald door opleiding, ervaring en het functioneren van de betreffende medewerker.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze keus zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning.
Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van wettelijke verplichting aan u verzenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarna nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat
u een klacht hebt.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

U kunt de klacht versturen per e-mail , post, fax of via ons klachtenformulier . U ontvangt dan binnen 14 dagen van ons een reactie op uw klacht.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 ( 10ct/min.)
E- mail: [email protected]
Internet: www.kifid.nl
Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen.

 

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op