800.000+ klanten
92% beveelt ons aan
28 vestigingen

Disclaimer

Gebruik van deze website

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Informatie op de website

De op deze website geboden informatie is van algemene aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Alpina Group B.V. (hierna Alpina) de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Alpina niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie. Dat wil onder meer zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de productgegevens, beoordelingen en de premie overzichten correct zijn. Specifiek voor productgegevens en premie overzichten geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten mede omdat deze informatiebronnen worden onderhouden door derden. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.

Alpina is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie. Bij geconstateerde fouten op onze website stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt: [email protected]

Alpina streeft naar een foutloze werking en ononderbroken toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. Alpina is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en de op de website aangeboden diensten. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Alpina worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Alpina geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Alpina dan wel bij of door een van de onderdelen behorende tot Alpina. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alpina over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Virussen

Alpina garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Alpina behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op