Beloningsbeleid van Alpina

Om te waarborgen dat klanten zorgvuldig behandeld worden en medewerkers zich niet laten leiden door financiële prikkels, heeft Alpina een beheerst beloningsbeleid opgesteld.

Risicobeheersing 

De medewerkers van Alpina, (hierna genoemd Alpina) kunnen zich op geen enkele wijze laten leiden door een financiële prikkel. Alpina vindt het belangrijk dat de klanten zorgvuldig en transparant geadviseerd worden over een gewenste verzekering of financieringsproduct. Vanuit onze bedrijfscultuur vinden wij het van belang dat de klant centraal staat en we een onafhankelijk advies geven aan onze klanten. Doordat we ons al sinds 1970 op deze markt bevinden als één van de marktleiders in het vergelijken van verzekeringen en financieringsproducten vinden wij het belangrijk een voorbeeld voor de markt te zijn. Wij zijn transparant in onze beloning als bedrijf en die van onze medewerkers. Onze klanten kiezen zelf met hulp van onze adviseurs het product dat het beste aansluit bij hun wensen, kennis, ervaring en doelstelling. De klant kan een keuze maken uit een lijst van aanbieders die op basis van hun gegevens een voorstel voor het gewenste product heeft gegeven. 

Het is de intentie van Alpina om te borgen dat zijn medewerkers in hun handelen het lange termijn belang van de organisatie en de klant vooropstelt en niet hun persoonlijke belangen laten prevaleren. Wij borgen dit door steekproefsgewijs het werk te controleren van onze medewerkers, telefoongesprekken terug te luisteren voor trainingsdoeleinden, “on the job” coaching en klachten van ongenoegen worden altijd behandeld met het centraal stelen van het klantbelang. 

Deze beheersing is opgesteld en uitgewerkt volgens de kernwaarden van een Beheerst beloningsbeleid zoals voorgeschreven door de AFM. Deze zal periodiek worden herzien om te beoordelen of wij nog steeds hieraan voldoen en geen aanpassing moeten maken in onze bedrijfsstructuur. 

Vaste beloning medewerkers 

Alpina kiest ervoor om per medewerker een beloning op maat te hanteren. Dit omdat er per medewerker, per functie er een verschil kan zijn van kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten. Medewerkers die goed presteren, zich goed ontwikkelen en extra inzetten hebben de mogelijkheid bij de jaarlijkse beoordeling dat hun salaris verhoogd wordt. Bij de jaarlijkse beoordeling bestaande uit een functionerings- en beoordelingsgesprek zal een eventuele aanpassing van het salaris vastgesteld worden door operationeel manager en de directie. Deze percentages worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de directie.  Alpina kent geen vaste indeling met betrekking tot functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen. Echter is er wel per functie een norm gegeven van het minimum en maximumsalaris per functie. Deze worden bij uitgezette vacatures altijd vermeld voor de transparantie. Daarbij zal Alpina de beloning die zij geven aan hun medewerkers zoveel mogelijk afstemmen met wat op de marktconform is. 

Vakantiegeld 

Over het vaste salaris van de medewerkers wordt 8% vakantietoeslag opgebouwd. Deze toeslag wordt opgebouwd over het daadwerkelijke uitgekeerde salaris in de periode van 1 juni t/m 31 mei. De uitbetaling van het vakantiegeld zal jaarlijks worden uitgekeerd bij het salaris van de maand mei. Uiteraard zal de uitbetaling naar ratio van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is geweest uitbetaald worden. 

13e maand 

De medewerkers van Alpina ontvangen een 13e maand. Deze zal enkel worden uitgekeerd als de medewerker van dat betreffende jaar nog in dienst is op 30 november. Wanneer een dienstverband in de loop van het jaar is aangegaan zal de uitkering naar evenredigheid worden uitgekeerd. De 13e maand wordt berekend over het 12 maanden gemiddelde van het bruto maandsalaris. 

Verzuimregeling 

Wanneer de medewerkers zich niet ziekmelden op het werk, zullen zij per gewerkt half jaar een extra verlofdag bijgeschreven krijgen op de door hun op te nemen verlofuren. 

Variabele beloning medewerkers 

Er is voor de medewerkers van Alpina geen mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een (variabele) bonus.  Voor alle functies binnen het bedrijf ontvangen de medewerkers een vaste beloning die is gebaseerd op hun kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten.

Overige Secundaire voorwaarden 

Reiskostenvergoeding 

De reiskostenvergoeding wordt gehanteerd voor medewerkers die dagelijks meer dan 10 km enkele reis met het eigen vervoer van huis naar de plaats van werkzaamheden rijden.  Het aantal woon/werkkilometers wordt bepaald aan de hand van de ANWB routeplanner op basis van de kortste route.  We onderscheiden hierbij twee situaties, namelijk medewerkers die met het eigen vervoer naar kantoor/werkplek reizen en medewerkers die gebruik maken van het Openbaar Vervoer. 

Vergoeding eigen vervoer 

Voor deze vergoeding rekenen we met het geldende fiscaal tarief van € 0,19 per kilometer. Als de medewerker parttime werkt dan wordt de reiskostenvergoeding evenredig toegepast. De maximale vergoeding die Alpina hanteert voor woon-werkverkeer bedraagt € 300,- per maand. 

 Vergoeding openbaar vervoer. 

Wanneer de medewerker gebruik maakt van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) worden de werkelijke kosten hiervan door de werkgever vergoed conform vastgestelde staffels. Uitgangspunt hierbij is dat er gekozen wordt voor het meest voordelige vervoersticket of abonnementsvorm op basis van 2e klasse. 

Lease auto 

Bij bepaalde functies kan het tot de mogelijkheid behoren dat de medewerker vanuit het bedrijf een leaseauto tot zijn/ haar beschikking krijgt. Echter zijn er geen vaste afspraken hierin, dit zal per medewerker worden beoordeeld. 

   

Korting op verzekeringen 

Wanneer medewerkers via Alpina een verzekering afsluiten voor eigen gebruik dan hoeft Alpina hier niet aan te verdienen. De ingebouwde provisie van max 20% zal uit de premie worden gehaald. Hierdoor heeft de medewerker bij diverse verzekeringen recht op een (mogelijke) korting. Echter kan de korting per verzekering verschillen en is niet op ieder product van toepassing. De medewerker kan vanuit Alpina max € 500,- korting per jaar op zijn verzekering(en) ontvangen. 

Telefonie 

De medewerkers van onze buitendienst beschikken over een zakelijke telefoon. Deze kunnen zij naast de vaste telefoonlijn gebruiken om hun werkzaamheden mee uit te voeren. Zij hebben hiervoor een gebruikersovereenkomst getekend. 

Pensioenpremies 

Alpina heeft een beschikbare premieregeling voor haar medewerkers. Voor details verwijzen wij naar de pensioensregeling. 

WGAgat / WIA-exedent verzekering? 

Alpina heeft voor al zijn medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken een WGA-gat verzekering gesloten die een basisaanvulling geeft op de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie wordt voor 100% voldaan door Alpina. Voor medewerkers met een hoger salaris is er een aanvullende verzekering gesloten, namelijk de WIA-exedent verzekering. De premie hiervan wordt voor 50% door Alpina gedragen en 50% door de medewerker zelf. 

Individuele wijziging in secundaire arbeidsvoorwaarden 

Binnen Alpina is er geen mogelijkheid tot een individuele wijziging in de secundaire arbeidsvoorwaarden. De gestelde voorwaarden zijn voor alle medewerkers gelijk. 

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 17-04-2019

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op