Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Nieuw kentekenbewijs vanaf 1-1-2014

Vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuw kentekenbewijs in Nederland. Het papieren kentekenbewijs (deel IA, IB en deel II) wordt dan vervangen door een kentekenbewijs op creditcardformaat (de kentekencard) en een tenaamstellingscode. Met de komst van het nieuwe eendelige kentekenbewijs vinden er ook ingrijpende veranderingen plaats in het kentekenproces en de tenaamstelling van voertuigen. De eigenaar/houder van een voertuig hoeft zelf niets te doen om een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat te verkrijgen, maar krijgt dit bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Wilt u eerder overgaan op het nieuwe kentekenbewijs, dan kunt u via de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) een vervangend kentekenbewijs aanvragen. De eigenaar/houder van het voertuig ontvangt dan per post de nieuwe kentekencard met de bijbehorende tenaamstellingscode. Na ontvangst van deze stukken kan het papieren exemplaar worden vernietigd, deze is dan niet meer geldig.

Binnen 5 jaar iedereen een nieuw kentekenbewijs?

De verwachting is dat binnen 5 jaar alle papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door het nieuwe kentekenbewijs. Overigens mogen bezitters van oldtimers het papieren/linnen document behouden en krijgen zij er een kentekencard en code naast, die ze nodig hebben bij formele handelingen.

De kentekencard en de tenaamstellingscode gaan vanaf 2014 voor alle gekentekende voertuigen gelden. Speciale kentekens blijven echter het papieren kentekenbewijs behouden. Voertuigen van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis, van diplomaten en van Defensie, evenals exceptioneel transport, grensverkeer, transitokentekens, tijdelijke kentekens en handelaarskentekens behouden de papieren versie.

Tenaamstellingscode gaat belangrijk worden bij het nieuwe kentekenbewijs

Het huidige Overschrijvingsbewijs (deel II of Kopie Deel III) wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats komt de tenaamstellingscode van 9 cijfers. Deze heeft u nodig bij kentekenprocessen als het voertuig op naam van een andere eigenaar laten zetten, een schorsing van het kenteken aanvragen of opheffen bij het kentekenloket en het voertuig uit (laten) voeren of slopen.

De tenaamstellingscode wordt in 2 delen verstrekt en is maar eenmaal te gebruiken. Als de code eenmaal gebruikt is krijgt de eigenaar/houder een nieuwe code. Anderen dan de eigenaar/houder zijn niet bevoegd de volledige code te gebruiken.

De eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode ontvangt de nieuwe eigenaar/houder na de tenaamstelling bij het kentekenloket of bij een RDW erkende instelling. De RDW verwerkt deze tenaamstelling nog dezelfde werkdag en verstuurt dan ook de kentekencard en het tweede gedeelte van de tenaamstellingscode (5 cijfers), zodat de eigenaar/houder deze de volgende bezorgdag ontvangt. Met een (kostbare) spoedaanvraag is het mogelijk de kentekencard en de tweede helft van de tenaamstellingscode dezelfde dag nog te ontvangen.

Toonplicht kentekenbewijs?kentekenbewijs

Heeft u het kenteken op uw naam laten zetten (overschrijven) maar de kentekencard nog niet ontvangen? Dan mag u tot 14 dagen na het overschrijven rijden zonder kentekenbewijs. In het buitenland blijft de toonplicht wel gehandhaafd.

Wat is een kentekenloket en waar zijn deze gevestigd?

Het kentekenloket is een plaats waar particulieren en bedrijven hun voertuigen op naam kunnen laten zetten en/of een schorsing kunnen aanvragen, verlengen of opheffen.
Op dit moment zijn de kentekenloketten de keuringsstations van de RDW, de loketten van de RDW in Veendam en Zoetermeer en bevoegde vestigingen van PostNL.
Op termijn moeten er landelijk meer kentekenloketten komen en door de centrale afgifte van het kentekenbewijs door de RDW in 2014 kunnen ook andere instanties in aanmerking komen om kentekenloket van de RDW te worden. De RDW regelt de erkenning van deze loketten.

In de toekomst zou er ook een digitaal kentekenloket moeten komen. Dit zou de overschrijving nog verder vereenvoudigen en versnellen. Dit kan echter pas zodra met zekerheid geverifieerd kan worden of degene die wil overschrijven ook daadwerkelijk de eigenaar/houder is. Met de huidige DigiD is dit helaas nog niet voldoende te waarborgen.

Hoe werkt het kentekenproces?

Eerste tenaamstelling van een nieuwe auto

De koper legitimeert zich bij de dealer met een geldig legitimatiebewijs. De dealer zet vervolgens het kenteken van het voertuig op naam van de koper en verstrekt hem een formulier (het zogeheten ‘tenaamstellingsverslag’). Op dit tenaamstellingsverslag staat het kentekennummer en de eerste helft (4 cijfers) van de tenaamstellingscode. Deze tenaamstellingscode is nodig bij de verkoop van het voertuig en dient dus goed te worden bewaard.

Eenmaal in het bezit van het tenaamstellingsverslag kan de klant het gekochte voertuig meenemen. Op dat moment is er nog geen kentekenbewijs. Dit vormt echter geen risico, aangezien de politie op het moment dat de klant staande wordt gehouden online in het kentekenregister kan zien dat de auto is overgeschreven en op naam van de klant staat.

De tenaamstelling door de dealer gaat de RDW dezelfde dag nog verwerken. Het kentekenbewijs (de kentekencard) wordt nog dezelfde werkdag aangemaakt en samen met de tweede helft (5 cijfers) van de tenaamstellingcode direct per post naar de klant verstuurd, die de stukken de eerstvolgende bezorgdag ontvangt. Met de ontvangst van deze stukken heeft de klant alles compleet; de kentekencard en de volledige 9-cijferige tenaamstellingscode. Het is belangrijk dat de kentekencard en de tenaamstellingscode gescheiden worden bewaard.

Voorkant nieuw kentekenbewijs

kentekenbewijs

Achterkant nieuw kentekenbewijs

achterkant kentekenbewijs

 

Wisselen van eigenaar

De eigenaar van het voertuig overhandigt de koper de kentekencard en de tenaamstellingscode. Hiermee kan de koper naar een kentekenloket (vindbaar via de RDW site) om de auto over te laten schrijven.

De nieuwe eigenaar moet zich legitimeren bij het kentekenloket en de kentekencard en de tenaamstellingscode overhandigen.
Als het kentekenloket alle gegevens akkoord heeft bevonden en heeft ingevoerd, wordt de kentekencard in het bijzijn van de nieuwe eigenaar doorgeknipt en vervalt de tenaamstellingscode.
De nieuwe eigenaar krijgt vervolgens de eerste helft van een nieuwe tenaamstellingscode alsmede een vrijwaringsbewijs dat is bestemd voor de vorige eigenaar (de verkopende partij). Zodra de oude eigenaar in het bezit is van het vrijwaringsbewijs, kan de sleuteloverdracht plaatsvinden. Diezelfde dag nog wordt de tenaamstelling verwerkt door de RDW en worden de nieuwe kentekencard en de tweede helft van de nieuwe tenaamstellingscode naar de nieuwe eigenaar van het voertuig verstuurd, die de stukken de volgende bezorgdag ontvangt. Met de ontvangst van deze stukken heeft de nieuwe eigenaar nu alles compleet; de kentekencard en de volledige 9-cijferige tenaamstellingscode. Het is belangrijk dat de kentekencard en de tenaamstellingscode gescheiden worden bewaard.
De oude eigenaar beschikt over het vrijwaringsbewijs, is daarmee gevrijwaard en loopt dan ook geen risico meer met betrekking tot de verkochte auto. Het is wel belangrijk dat het vrijwaringsbewijs goed wordt bewaard.

Schorsen en ontschorsen van een kenteken

Wordt de auto langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld door een langdurig verblijf in het buitenland, dan kan het kenteken worden geschorst. Hiermee vervallen de verplichtingen inzake de APK, de wegenbelasting en de verzekering (de verzekeringspolis moet dan nog wel apart worden geschorst). Is het kenteken eenmaal geschorst, dan mag de auto zich niet meer op de openbare weg bevinden, en moet deze op eigen terrein staan (bijvoorbeeld op de oprit of in de garage) of worden gestald in een stalling.

Schorsen en ontschorsen van een kenteken kan eenvoudig online via de site van de RDW, door het invoeren van het kenteken en de persoonlijke DigiD code en het doen van een elektronische betaling. Schorsen en ontschorsen kan desgewenst ook bij het kentekenloket.

Online schorsen via de site van de RDW

De eigenaar/houder van het voertuig kan met DigiD inloggen via Online Voertuigen Schorsen op de website van de RDW. Vervolgens moeten het kenteken en de meldcode worden ingevoerd en tot welke datum het kenteken geschorst moet worden. Na het betalen via iDEAL is het voertuig direct geschorst en ook in het kentekenregister staat nu vermeld dat het voertuig is geschorst. Er worden, in tegenstelling tot voorheen, geen nieuwe documenten aangemaakt. De klant moet de bestaande kentekencard dan ook goed bewaren, want deze is weer geldig zodra het voertuig uit de schorsing gaat/wordt gehaald. Het verslag met daarin de einddatum van de schorsing van het voertuig kan geprint worden en moet worden bewaard. De tenaamstellingscode wordt voor deze handeling niet gebruikt en blijft daarom geldig.

Schorsen via het kentekenloket

Bij het kentekenloket moeten het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode worden overhandigd. In het kentekenregister wordt dan vermeld tot welke datum het voertuig is geschorst. Er worden, in tegenstelling tot voorheen, geen nieuwe documenten aangemaakt. De klant moet de bestaande kentekencard goed bewaren, want deze is weer geldig zodra het voertuig uit de schorsing gaat/wordt gehaald.

De eigenaar/houder ontvangt van het kentekenloket een verslag met daarin de einddatum van de schorsing van het voertuig, alsmede de eerste 4 cijfers van de nieuwe tenaamstellingscode. Het tweede deel van de nieuwe tenaamstellingscode wordt door de RDW per brief naar de eigenaar/houder verzonden.

Verlengen van de schorsing

Het verlengen van de schorsing gaat op dezelfde manier als het aanvragen van de (eerste) schorsing.

Beëindigen van de schorsing (ontschorsen)

De schorsing eindigt vanzelf na afloop van de periode die de eigenaar/houder opgaf. Ook in het kentekenregister wordt de schorsing dan beëindigd. De oude kentekencard is na afloop van de schorsingsperiode automatisch weer geldig. Is de schorsing aangevraagd terwijl het voertuig nog een papieren kentekenbewijs had, dan krijgt eigenaar/houder na afloop van de schorsingsperiode een kentekencard en tenaamstellingscode toegestuurd. Het papieren document is dan niet meer geldig.
Wil de eigenaar/houder de schorsing voor de opgegeven ontschorsingsdatum beëindigen, dan kan dat via de website van de RDW of via het kentekenloket. Via de website van de RDW kan dit op dezelfde wijze als het schorsen. Bij het kentekenloket gebruikt de eigenaar/houder de volledige tenaamstellingscode. Hierop krijgt hij een transactieverslag met daarop de datum en de tijd van de ontschorsing en de eerste 4 cijfers van een nieuwe tenaamstellingscode. De RDW stuurt vervolgens het tweede deel van de tenaamstellingscode per brief.
Zodra het voertuig is ontschorst, mag de auto met de bestaande kentekencard de weg weer op.

Voertuig invoeren in Nederland

De koper moet met het voertuig naar een RDW-keuringsstation om de identiteit van het voertuig te kunnen controleren en vaststellen. Ook moet op dat moment voldaan zijn aan verplichtingen die Belastingdienst stelt. Op keuringsstations kan de aanstaande eigenaar/houder in afwachting van de beoordeling van het voertuig de naam-, adres- en legitimatiegegevens alvast laten vastleggen. Is de aanvraag van het kenteken akkoord, dan kunnen de legitimatiegegevens worden gebruikt voor de tenaamstelling van het ingevoerde voertuig.

Als aan alle verplichtingen is voldaan, dan stuurt de RDW een nieuwe kentekencard naar de geregistreerde eigenaar/houder evenals de tenaamstellingscode en de geregistreerde gegevens. De nieuwe eigenaar/houder moet dan vervolgens zelf de kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplaatfabriek op vertoon van de kentekencard.

Wanneer een voertuig vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd moet worden, dan heeft het voertuig een geldige WA-verzekering nodig. Deze tijdelijke autoverzekering is bij ons af te sluiten. U krijgt dan een 15-daagse WA-verzekering vanaf € 109,00.

 

Nieuw kentekenbewijs vanaf 1-1-2014

Voertuig uitvoeren naar het buitenland

De buitenlandse koper krijgt de kentekencard en de tenaamstellingscode en ook de beide kentekenplaten mee. Daarmee gaat hij naar een RDW-erkenninghouder met de bevoegdheid tot ‘export dienstverlening’ of naar een RDW- balie. Daar ontvangt hij het vrijwaringsbewijs voor de vorige eigenaar en een papieren kentekenbewijs deel II, dat samen met de kentekencard nodig is voor de herregistratie van het voertuig in het buitenland.

De tenaamstellingscode is op dat moment niet meer geldig, en de gele kentekenplaten worden vernietigd. Met de kentekencard, het kentekenbewijs deel II en de witte kentekenplaten (met het bestaande kenteken) mag de nieuwe eigenaar zelf de auto naar de grens rijden (mits het voertuig beschikt over een geldige APK). Op deze manier verdwijnt het voertuig van de Nederlandse wegen en uit de Nederlandse administratie. Het voertuig krijgt in het kentekenregister de status ‘export’.

Wanneer een auto wordt ingeruild, weet de garagehouder soms al deze bestemd is voor het buitenland. In dat geval zal hij de klant niet alleen een vrijwaringsbewijs verstrekken, maar deze ook vragen om de kentekencard te mogen bewaren om mee te kunnen geven naar het buitenland. Hij heeft hiertoe wel een schriftelijke toestemming van de klant nodig.

Ook in het geval van export van een voertuig over de weg, dient het voertuig te zijn voorzien van een geldige WA-verzekering. Sluit deze via onze exportverzekering direct online af. Deze verzekering is inclusief een groene kaart.

Demontage of sloop van de auto moet het erkend zijn?

Als het voertuig wordt gedemonteerd (gesloopt) bij een door de RDW erkend demontagebedrijf, dan dient de eigenaar/houder van het voertuig de kentekencard en de tenaamstellingscode te overhandigen aan het demontagebedrijf. De kentekencard moet dan ter plaatse worden doorgeknipt zodat er geen misbruik van kan worden gemaakt.
Ook de gele kentekenplaten moeten van de auto worden verwijderd en vernietigd.

Als laatste administratieve handeling moet het voertuig door het demontagebedrijf worden afgemeld bij de RDW en krijgt de eigenaar een vrijwaringsbewijs mee.
Hiermee is de auto niet alleen verdwenen van de weg, maar ook uit het kentekenregister.

Beschikt de eigenaar/houder niet meer over een (volledig) kentekenbewijs, dan kan het voertuig toch worden gedemonteerd. Hiertoe kan een demontagecode (= een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode) worden aangevraagd via de website van de RDW. Er wordt dan een demontagecode verstrekt waarmee men naar een RDW erkend demontagebedrijf kan om de demontagemelding te laten uitvoeren. De demontagecode wordt dan gebruikt in plaats van het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode.

Wat te doen wanneer een auto wordt gekocht bij een garage/winkel die niet zelf online kan tenaamstellen?

Als het voertuig wordt gekocht bij een garage of winkel die niet zelf online kan tenaamstellen, dan krijgt de koper van de garage/winkelier de tenaamstellingscode mee en een tijdelijk documentnummer in plaats van de kentekencard. Met dit tijdelijke documentnummer en de tenaamstellingscode kan de koper vervolgens naar een kentekenloket. Daar moet hij zich legitimeren en als de tenaamstelling akkoord is, worden het voertuig en de koper in het kentekenregister aan elkaar gekoppeld.

De gebruikte tenaamstellingscode is daarmee direct ongeldig geworden. De koper ontvangt een vrijwaringsbewijs voor de verkoper en een verslag met daarop onder ander het eerste deel van de nieuwe tenaamstellingscode. Als het vrijwaringsbewijs is overhandigd aan de vorige eigenaar, zijn alle formaliteiten afgesloten. De koper krijgt de auto mee en de kentekencard en de tweede helft van de nieuwe tenaamstellingscode worden dezelfde werkdag nog bij de RDW aangemaakt en per post verzonden aan de nieuwe eigenaar, die de stukken de volgende bezorgdag ontvangt.

Machtigen van een door de RDW erkend bedrijf moet dat?

Voor een (eerste) tenaamstelling of overschrijving bij het kentekenloket moet een nieuwe eigenaar/houder in principe persoonlijk verschijnen, maar het is ook mogelijk om een door de RDW erkend bedrijf te machtigen om het voertuig voor de eigenaar/houder op naam te zetten. Het bedrijf vult dan op de website van de RDW een machtigingsformulier in en heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe eigenaar/houder nodig. Vervolgens wordt de uitdraai ondertekend door de klant en kan een medewerker van het erkende bedrijf met het ondertekende machtigingsformulier naar het kentekenloket om de tenaamstelling in orde te laten maken.

Twijfel of de kentekencard wel bij het betreffende voertuig hoort?

Zijn er twijfels of de kentekencard wel bij het betreffende voertuig hoort of wellicht is nagemaakt? Dan kan er via de RDW website een check worden uitgevoerd. Via ‘validatie documentnummer’ kunnen het documentnummer van het kentekenbewijs en het kenteken dat op de kentekencard staat worden ingevoerd en kan worden gecheckt of de combinatie volgens het kentekenregister juist of onjuist is.

Wat te doen bij verlies of diefstal van de kentekencard en/of de tenaamstellingscode?

Kentekencard
Als de eigenaar/houder niet meer beschikt over het kentekenbewijs, dan moet er bij de RDW een nieuwe kentekencard worden aangevraagd. De RDW stuurt dan een nieuwe kentekencard en een nieuwe tenaamstellingscode naar de eigenaar/aanvrager. De kentekencard heeft dan hetzelfde kenteken, maar een ander documentnummer.
De kosten daarvoor bedragen € 31,50.

Tenaamstellingscode
Als de eigenaar/houder nog wel de kentekencard heeft maar de tenaamstellingscode niet meer, dan kan hij via de website van de RDW een nieuwe tenaamstellingscode aanvragen.
De RDW stuurt de code vervolgens naar het adres van de geregistreerde eigenaar/houder.
De kosten daarvoor bedragen (naar verwachting) € 20,00.

Met spoed een kentekencard aanvragen
Als de eigenaar/houder niet meer beschikt over het kentekenbewijs en/of de tenaamstellingscode maar dezelfde dag nog een vervangend kentekenbewijs, een nieuwe tenaamstellingscode of beiden nodig heeft, kan hij kiezen voor een spoedaanvraag.
De kosten van een spoedlevering van een kentekencard met tenaamstellingscode bedragen € 200,00.
Overigens wordt er geen geld gerestitueerd als de oude kentekencard en/of code later alsnog wordt teruggevonden.

Tarieven nieuwe kentekencard

Eerste registratie van het voertuig in het kentekenregister: € 39,00
Het voertuig op naam van een nieuwe eigenaar laten zetten: € 9,70
Spoedaanvraag kentekenbewijs + code, voor 18:00 uur thuisbezorgd: € 200,00
Spoedaanvraag kentekenbewijs + code, opgehaald bij RDW Veendam: € 50,00
Kentekencard verloren/gestolen; aanvraag vervangende card en code: € 31,50
Tenaamstellingscode kwijt; aanvraag nieuwe code: € 1
Uitvoerbewijs is afgeschaft; bij uitvoer ontvangt uitvoerder een aanvulling op deel II dat op zijn naam is gesteld: € 9,54

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van de RDW
RDW

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op