800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Home Info Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019: Wat verandert er voor u?

Elk jaar op deze derde dinsdag in september begint het nieuwe werkjaar van de regering. Het kabinet presenteert dan de Miljoenennota en de financiële plannen voor 2020. Wat gaat er voor u veranderen in 2020? Welke financiële veranderingen raken u als ondernemer?
Wij hebben wat belangrijke veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Voor particulieren

Inkomstenbelasting gaat omlaag

De tarieven voor de inkomstenbelasting dalen in 2020. Met ingang van 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hierdoor zult u netto meer overhouden. Bekijk de huidige en toekomstige schijvenstelsels ›

Belangrijkste veranderingen bij de zorgverzekering

De premie van de zorgverzekering gaat omhoog maar het eigen risico gelijk en mensen met een laag inkomen krijgen meer zorgtoeslag. Ook in het basispakket vinden wijzigingen plaats. Lees hier meer over aanpassingen op de zorgverzekering.

Macronorm (ozb) vervangen door benchmark

In 2019 was de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) gebonden aan een landelijk maximum, de macronorm. Vanaf 2020 wordt er een benchmark woonlasten ingevoerd om elk jaar de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Daarmee kunnen gemeenten onderling de OZB vergelijken. Naast de OZB worden ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de benchmark opgenomen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners

In 2020 kunnen tweeverdieners meer hypotheek krijgen op basis van hun beide inkomens samen. In 2019 mocht u het hoogste inkomen vermeerderen met 70% van het lagere inkomen. In 2020 zal dit 80% worden om uw maximale hypotheek te kunnen berekenen.

Eigenwoningforfait daalt

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 gaat omlaag met 0,5%. In 2020 komt het tarief van het eigenwoningforfait dan op 0,6%. Deze maatregel is gunstig voor woningeigenaren. Door daling van het eigenwoningforfait, wordt de aftrek van de eigen woning hoger. Daardoor zou de belastingteruggave kunnen stijgen. Door deze maatregel wil het kabinet huiseigenaren tegemoet komen voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Wet Hillen wordt verder afgebouwd

De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 was de aftrekpost al 96,67% van de bijtelling van het eigenwoningforfaits. In 2020 daalt dat percentage naar 93,33 %.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt
De hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren wordt versneld afgebouwd.
Vanaf 2020 wordt het hoogste tarief waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken afgebouwd met 3%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar tot 49% in 2019. In 2020 daalt het tarief naar 46%. Lees meer over de hypotheekrenteaftrek ›
Aantal tarieven voor aftrekposten gaan omlaag

Het hoogste aftrektarief voor bepaalde posten zoals ziektekosten, partneralimentatie en giften zullen vanaf 2020 omlaag gaan.

WOZ-waarde gaat opnieuw omhoog

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 met 8-10%. Dit is de verwachting van de Waarderingskamer  (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ))

Een stijging van de WOZ-waarde kan een hoger eigenwoningforfait tot gevolg hebben. Dit betekent dat de aftrek van de eigen woning daalt en zo ook de belastingteruggave.

Spaargeld straks anders belast

In 2020 geldt dat iedereen die meer vermogen heeft dan 30.846 euro (of 61.692  euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, hier belasting over moet betalen.

Het inkomstenbelastingtarief in box 3 blijft in 2020 30%. U leest hier meer over belasting van uw spaargeld.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd voor 2020 is vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. De hoogte van uw AOW is gekoppeld aan het minimumloon. Hoeveel AOW u ontvangt, hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

Salderingsregeling zonnepanelen loopt tot 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Deze salderingsregeling houdt in dat stroom die u met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van uw eigen energieverbruik Hierdoor blijft het aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen.

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in acht jaar afgebouwd.

NHG wil kostengrens voor aankoop en oversluiten gelijktrekken

Het oversluiten van een lening zonder Nationale Hypotheekgarantie naar een NHG-hypotheek is wellicht vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt.

Dit voorstel is nog niet definitief. Eind 2019 zal duidelijk worden of dit voorstel wordt goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kosten koper meefinancieren bij NHG niet meer mogelijk

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kon u in 2019 de kosten koper en aanvullende kosten nog meefinancieren als de taxatiewaarde van het huis tot 6% hoger is dan de koopsom. Vanaf 2020 wil NHG deze regel laten vervallen. De kosten koper en aanvullende kosten komen dan voor eigen rekening.

Het zal eind 2019 duidelijk worden of deze maatregel zal worden goedgekeurd door het Ministerie van Financiën.

Inperking duur partneralimentatie

Vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingekort tot de helft van de huwelijkse periode met een maximum van vijf jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Heeft u kinderen onder de 12 jaar? Dan loopt de parnteralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Bij een huwelijk van minstens 15 jaar, waarbij de alimentatieontvangers binnen 10 jaar AOW gerechtigd zijn, loopt de alimentatieplicht door tot de pensioendatum.
  • Alimentatieontvangers van 50 jaar en ouder, die tenminste 15 jaar gehuwd waren, houden de komende 7 jaar recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Het inperken van de partneralimentatie kan gevolgen hebben voor je maximale hypotheek.

Lager btw-tarief digitale boeken en tijdschriften

Het kabinet wil vanaf 2020 dat langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften onder het lage btw-tarief vallen. Dit plan is al vastgelegd in een conceptwetsvoorstel, maar moet nog in een echt wetsvoorstel worden opgenomen.

Voortzetten overgangsrecht hybride lijfrenten

Het overgangsrecht voor lijfrenteproducten van vóór 2001 eindigt in beginsel op 31 december 2020. Vanaf deze datum gaan deze lijfrenten over van box 1 naar box 3. Het kabinet is voornemens om het overgangsrecht per 1 januar 2020 voort te zetten voor de hybride lijfrenten. Bovendien zal ook de afrekenverplichting worden afgeschaft.

Woningmarktimpuls van € 2 miljard

Met een fonds van twee miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten. Ook kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen.

Bouw van 15.000 flexwoningen

Er zullen 15.000 tijdelijke huurhuizen per jaar bij gebouwd gaan worden. Woningcorporaties die deze woningen bouwen, hoeven hierover geen belasting te betalen. Het kabinet hoopt zo gemakkelijker het beoogde aantal van 75.000 huizen per jaar te kunnen halen, zoals afgesproken in de Nationale woonagenda.

Vrijstelling letselschadevergoedingen

Op dit moment wordt een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding niet belast in box 1 (loon- of inkomstenbelasting), maar telt mee als vermogen in box 3. Hierover moet jaarlijks dus belasting worden betaald in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Op dit moment wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om letselschadevergoedingen uit te sluiten van deze vermogensrendementsheffing.

Verschuiving in energiebelasting

In de periode 2021 – 2026 zal het tarief voor aardgas stijgen, terwijl het tarief voor elektriciteit zal dalen.

Bewoningsplicht kopers

Starters op de woningmarkt komen in de grote steden nu vaak niet aan bod. Particuliere beleggers kopen bestaande huizen om ze voor veel geld weer te verhuren. Om starters een eerlijke kans te geven, onderzoekt het kabinet of hier met een bewoningsplicht, opgelegd door gemeenten, een einde aan kan worden gemaakt.

Bijtelling elektrische auto's omhoog

Voor een elektrische auto van de zaak wordt in 2020 de bijtelling verdubbeld naar 8%. Dit geldt voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot €45.000,-. Boven dit bedrag blijft de bijtelling 22%. Het lagere tarief gaat tot 2026 omhoog tot het in 2026 het tarief van 22% bereikt en er maar 1 tarief geldt.

Op dit moment betalen kopers van elektrische auto’s geen bpm (aanschafbelasting). In 2025 moet er een eenmalig bedrag van €360,- aan bpm betaald worden. Na 2025 stijgt dit bedrag mee met de inflatie.

Mensen die in het bezit zijn van van een elektrische auto hoeven geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen. In 2025 moeten zij een kwart van de mrb betalen en vanaf 2026 het volledige bedrag.

Accijns op diesel omhoog

Op 1 januari 2021 en 1 januari 2023 gaat de accijns op diesel met €0,01 per liter omhoog.

Geboorteverlof voor partners verlengd

Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof. Tijdens het verlof wordt het loon volledig doorbetaald en werknemers kunnen deze verlofdagen binnen 4 weken na de geboorte van het kind opnemen.

Vanaf 1 juli 2020 kan de vader aanvullend verlof opnemen, tot een maximum van 5 weken. Hij krijgt dan een uitkering van 70% van zijn inkomen, betaald door het UWV.

Voor het opnemen van aanvullend verlof zijn enkele voorwaarden opgesteld:

  • De verlofweken moeten binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.
  • Voordat deze verlofweken kunnen worden aangevraagd, moet de werknemer eerst het standaard geboorteverlof opnemen.
  • Het aanvullend verlof moet in hele weken worden aangevraagd.

Voor bedrijven en ondernemers

Overdrachtsbelasting mogelijk afgeschaft voor starters

Voor starters is een eigen huis kopen nog niet gemakkelijk. Het kabinet is van plan de problemen van starters op de woningmarkt op te lossen. Een mogelijke maatregel zou kunnen zijn om de overdrachtsbelasting af te schaffen voor starters en verhoging van de belasting voor beleggers.

Btw-vrijstelling mogelijk voor VvE’s met zonnepanelen

Eigenaren van appartementen in een VvE hoeven vanaf 1 januari 2020 geen btw meer te betalen over de stroom die zij opwekken met zonnepanelen en terug leveren aan het elektriciteitsnet. Ook zijn zij vrijgesteld van btw-aangifte en de bijbehorende administratieve verplichtingen. Dit geldt alleen voor VvE’s in Nederland die gebruik maken van nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR).

Heeft u als particulier zonnepanelen en al een ontheffing van administratieve verplichtingen, dan stroomt u automatisch door naar de nieuwe regeling.

Verlaging zelfstandigenaftrek

Verlaging zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil in 2020 beginnen met een verlaging van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek willen ze verlagen met ruim € 2000. Deze bedraagt nu nog € 7.280 maar zal dus gaan naar zo’n € 5000.

Verlaging vennootschapsbelasting

Het tarief voor winsten vanaf €200.000,- daalt in 2021 minder hard dan gepland. Deze daalt van 25,0% naar 21,7%. Voor winsten tot €200.000,- daalt het tarief van 16,5% naar 15,0%.

Maximale onbelaste vergoeding verhoogd

De maximale onbelaste vergoeding van een werkgever aan een werknemer wordt in 2020 verhoogd naar 1,7% van de loonsom, met een maximum loonsom van €400.000,-. Over de loonsom hoger dan €400.000,- blijft de 1,2% van toepassing.

Vergoedingen met een gerichte vrijstelling gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Reiskostenvergoeding + abonnementen op openbaar vervoer
  • Maaltijden bij overwerk
  • Verhuiskosten vanwege werk

Vanaf 2020 zal de Aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hier ook bij komen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op