Wat zijn de risico’s bij het verhuren van een eigen auto?

Risico's bij het verhuren van een eigen auto

UW EIGEN AUTO VERHUREN. LUCRATIEF OF VRAGEN OM PROBLEMEN?

Nobele intenties leiden tot nieuwe marktontwikkelingen, die op het eerste gezicht positief lijken, totdat ze nader worden belicht en nogal wat haken en ogen blijken te hebben. Naast het verhuren van je eigen woning via Airbnb lijkt het verhuren van uw eigen auto bijvoorbeeld een lucratieve manier om de kosten van autobezit en -gebruik enigszins te drukken. Dat kan zeker zo zijn, maar er kleven ook risico’s aan. Alpina.nl brengt deze in kaart, zodat u weloverwogen kunt of beslissen of u een auto wilt (ver)huren.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Kosten delen

Zeker in de grote steden wordt het autobezit en gebruik vanuit de overheid sterk ontmoedigd. Zo zijn parkeervergunningen erg prijzig en duurt het een tijd voordat ze worden afgegeven, als ze al worden verstrekt. In grote steden is de auto ook minder nodig doordat er vaak goede OV voorzieningen zijn en de relatief korte afstanden ook goed per fiets zijn af te leggen. Degenen die wel een auto bezitten kunnen – om de kosten te drukken of uit milieuvriendelijke overwegingen – ervoor kiezen de auto te verhuren aan derden op momenten dat het voertuig niet wordt gebruikt. Dit kan op eigen initiatief, maar kan tegenwoordig ook via diverse bemiddelaars als Snappcar, My Wheels en WeGo. Nationale Nederlanden had ook een app gelanceerd; Gappie. Maar die is niet meer in gebruik.

Initiatieven in bijvoorbeeld Frankrijk met deelauto’s via Autolib zijn niet succesvol gebleken. Dit waren geen auto’s van particulieren. Het gevolg was dat de huurders niet netjes omsprongen met de auto’s waardoor die vaak smerig waren. Dit kan ook het nadeel zijn wanneer je eigen auto verhuurd aan vreemde.

 

Verzekeringsrisico’s bij het verhuren van je eigen auto

Acceptatie

Meldingsplicht

Als u uw eigen auto gaat verhuren – al dan niet via een bemiddelaar – dan bent u altijd verplicht dit te melden aan uw eigen verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar wil bij elke wijziging in het gebruik van de auto de eventuele risicoverzwaring en fraudegevoeligheid kunnen inschatten.
Meldt u de verhuur niet aan uw verzekeraar waar de autoverzekering loopt en komt deze er alsnog achter, bijvoorbeeld na een schade, dan wordt dit aangemerkt als verzwijging. Een schadevergoeding kan dan worden geweigerd en er kan een aantekening worden geplaatst in het frauderegister, wat weer problemen kan geven bij het aanvragen van elke nieuwe verzekering. De schade tijdens verhuur wordt nooit gedekt door uw verzekeraar, omdat dit expliciet wordt uitgesloten in de polisvoorwaarden.
Er zijn wel mogelijkheden om een extra verzekering af te sluiten voor schade tijdens de verhuurperiode.

Risicoverzwaring en maatregelen

Zodra u uw eigen verzekeraar (verplicht) op de hoogte hebt gesteld van het feit dat de auto ook verhuurd gaat worden, is het afwachten welke maatregelen uw verzekeringsmaatschappij gaat treffen ten aanzien van deze risicoverzwaring. Omdat de verzekeraar het onwenselijk vindt dat meerdere onbekende bestuurders het voertuig gaan besturen, is de kans groot dat deze de verzekeringspolis gaat royeren.
In dat geval zal het ook erg lastig worden elders een nieuwe autoverzekering aan te vragen.

Bij elke nieuwe verzekeringsaanvraag moeten er namelijk altijd een aantal slotvragen (moraliteitsvragen) worden beantwoord. De vraag of er wel eens een autoverzekering door de verzekeraar is opgezegd, is zo’n slotvraag. Deze vraag zult u tot 5 jaar na dato (zelfs als de auto inmiddels niet meer wordt verhuurd) met ja moeten beantwoorden en toelichten. Dit kan tot gevolg hebben dat de verzekeringsaanvraag wordt geweigerd. In dat geval rest misschien alleen nog de mogelijkheid tot verzekeren bij De Vereende (voorheen Rialto). De Vereende verzekert bijzondere risico’s, maar meestal wel tegen een hogere premie, omdat er ook meer risico wordt gelopen. In het meest gunstige geval laat uw eigen verzekeraar de polis lopen, maar dan tegen meer premie of met beperkende clausules op de polis. De schade tijdens de verhuur is, zoals hiervoor aangegeven, altijd uitgesloten op uw eigen verzekering en daarvoor zal dan ook een aanvullende verzekering moeten worden afgesloten.

Onverzekerd voertuig

Stel dat u als verhuurder de premie van uw eigen autoverzekering niet (tijdig) hebt voldaan.
Er is in dat geval sprake van wanbetaling waardoor uw verzekeraar de verzekeringsdekking opschort totdat de premie is voldaan. De huurder rijdt op dat moment dus feitelijk in een onverzekerd voertuig en heeft een probleem als deze staande wordt gehouden door de politie.
De politie raadpleegt namelijk de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar de gegevens van uw verzekeraar zijn geregistreerd plus het feit dat het voertuig op dat moment niet verzekerd is.
Signaleert de RDW op enig moment (peildatum) dat uw voertuig onverzekerd is, dan loopt u een groot risico op een forse boete. Was het voertuig toch verzekerd omdat uw verzekeraar bijvoorbeeld vergeten was de verzekering aan te melden bij de RDW, dan kan de betreffende verzekeraar een zogenoemde artikel 34 WAM verklaring verstrekken, waarin de verzekeraar aan de RDW meedeelt dat het voertuig wel verzekerd was. De boete vervalt dan.
Was uw eigen verzekering opgeschort vanwege wanbetaling, maar was er op de peildatum wel dekking op de aanvullend afgesloten verzekering tijdens de verhuur? Dan zou de aanvullende verzekeraar in theorie deze artikel 34 WAM verklaring kunnen verstrekken. Wij weten echter niet of de RDW dit accepteert, aangezien dit niet de verzekeraar is die bij de RDW staat geregistreerd.

Aanvraag nieuwe verzekering

Bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering moeten alle geleden en gereden schades worden doorgegeven, ongeacht wie er ten tijde van de schade in het voertuig reed. Schades die tijdens de verhuur zijn ontstaan moeten dus ook worden gemeld. Zijn dit er veel, dan kan dit vertraging in de acceptatieprocedure opleveren. Meldt u de schade(s) niet omdat u deze bijvoorbeeld bent vergeten (u was namelijk niet de bestuurder), dan zal de aanvraag nog moeizamer gaan, langer gaan duren of zelfs volledig worden geweigerd. De Vereende zou dan als enige mogelijke verzekeraar kunnen overblijven.

 

 

Pech onderweg

Krijgt de huurder pech onderweg, dan is dit in het geval van een aanvullende verzekering wel geregeld. Als er sprake is van particuliere huur, dan kan dit echter wel problemen opleveren voor de verhuurder. De vraag is dan of de verhuurder een pechhulpverzekering heeft afgesloten en of deze op naam of op voertuig staat geregistreerd.

Schade met een deelauto. Wat zijn de gevolgen

Aanvullende verzekering noodzakelijk

Omdat schade aan uw eigen voertuig en de schade die aan anderen wordt toegebracht tijdens het verhuren van uw auto is uitgesloten op uw eigen autoverzekering, zal hier altijd een aparte aanvullende verzekering voor afgesloten moeten worden. Er zijn verhuurbemiddelaars, zoals Snappcar, die alleen bemiddelen inclusief deze aanvullende verzekering (via Centraal Beheer). Bij eventuele andere bemiddelaars en bij particulier verhuur zult u dit op eigen initiatief moeten regelen. Vergeet u als verhuurder een dergelijke aanvullende verzekering te regelen of vindt u het niet zo belangrijk? Dan volgt er in het geval van schade aan uw eigen auto geen uitkering, en zal uw eigen verzekeraar de aan derden uitgekeerde schade op u gaan verhalen. Dit omdat uw eigen verzekeraar dekking voor schade tijdens verhuur uitsluit.

Alle schades worden geregistreerd op uw naam

Om de kans op fraude te verminderen of te voorkomen, wordt elke schade in Nederland geregistreerd in een daarvoor bestemde database. Elke gereden en geleden schade wordt op naam van de kentekenhouder geregistreerd in het Fraude Informatiesysteem Holland (FISH).
Met een beetje pech tijdens de verhuur, kunt u op die manier veel schades op eigen naam krijgen in deze database, terwijl u daar niet zelf voor verantwoordelijk was. Deze geregistreerde schademeldingen op uw naam kunnen tot gevolg hebben dat uw aanvraag voor een nieuwe verzekering niet, of met beperkende voorwaarden, wordt geaccepteerd. Of dit nu gaat om een autoverzekering of bijvoorbeeld een inboedelverzekering doet dan niet ter zake. Bij elke nieuwe verzekering wordt het Fraude Informatiesysteem geraadpleegd.

Uw eigen verzekeraar gaat op u verhalen

Heeft de huurder een schade aan anderen veroorzaakt met uw auto, dan zal het slachtoffer – of diens verzekeraar – zich in eerste instantie rechtstreeks wenden tot uw (WA) autoverzekeraar op grond van het rechtstreekse vorderingsrecht. Men mag zich namelijk rechtstreeks tot uw verzekeraar wenden zonder u daar eerst van op de hoogte te stellen.
De gegevens van uw verzekeraar kunnen worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW registreert of en waar de auto’s die zich op de weg bevinden zijn verzekerd. Let wel, uw eigen autoverzekeraar staat hierin vermeld en NIET de verzekeraar waar de auto tijdens de verhuur is verzekerd. Is de bestuurder van uw auto (de huurder) aansprakelijk, dan zal uw verzekeraar het slachtoffer volledig schadeloos moeten stellen. En omdat u de contractspartij bent, zal uw verzekeraar vervolgens de schade en alle gemaakte kosten op u persoonlijk terug vorderen, omdat schade tijdens verhuur is uitgesloten van dekking.
Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten voor de verhuurperiode, dan kunt u zich tot die verzekeraar wenden met de vraag of deze de kwestie in behandeling wilt nemen. Of zij dit nu wel of niet (direct) doen, u blijft tot die tijd verantwoordelijk voor het terugbetalen van de schade aan uw verzekeraar.

Voorbeeld:

Stel, de huurder van uw Opel is achterop een Fiat gereden en heeft € 5.000,00 schade veroorzaakt.
De verzekeraar van de Fiat zal dan via de RDW uw verzekeraar natrekken en aanspreken.
Uw verzekeraar zal de € 5000,00 uitkeren aan het slachtoffer of diens verzekeraar en zal het uitgekeerde schadebedrag vervolgens op u persoonlijk gaan verhalen omdat er geen dekking was (tijdens de verhuur). U zou zich hierop kunnen wenden tot de aanvullende verzekeraar met de vraag om deze schade in behandeling te nemen, maar gedurende dit proces blijft de vordering op u bestaan. Bij een kleine autoschade is dit wellicht geen probleem, maar bij een letselschade van duizenden euro’s wordt het een ander verhaal.

Snappcar geeft aan dat de aanvullende verzekeraar de schade direct in behandeling neemt en dat het bijna nooit voorkomt dat de eigen verzekeraar wordt aangesproken.
Alpina waagt dit echter ten zeerste te betwijfelen aangezien (de verzekeraar van) het slachtoffer altijd met behulp van de gegevens van de RDW (waar alleen uw eigen verzekeraar staat vermeld) een aansprakelijkstelling aan uw verzekeraar zal versturen. Uw verzekeraar mag het slachtoffer niet doorverwijzen naar een andere verzekeraar, maar zal zelf de schade moeten uitkeren om deze vervolgens op u te verhalen vanwege het ontbreken van verzekeringsdekking (tijdens verhuur).

Minder no-claim, meer premie

Zodra uw verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld door een slachtoffer of diens verzekeraar, zal de schade direct worden geregistreerd als een ‘schuldschade’ tenzij onomstotelijk vast staat dat de bestuurder niet aansprakelijk is. Deze schuldschaderegistratie heeft direct gevolgen voor uw schadevrije jaren en de no-claimkorting en kan ook direct een hogere premie tot gevolg hebben. Op een later moment kan dit wellicht administratief worden teruggedraaid, maar gedurende deze periode wordt u wel geconfronteerd met een hogere premie. Bent u niet in staat deze duurdere premie te voldoen, dan kan dit resulteren in een registratie als ‘wanbetaler’ wat er weer voor kan zorgen dat de dekking wordt opgeschort. Hierdoor loopt u het risico op een forse boete van de RDW vanwege het onverzekerde voertuig.
Omdat uw verzekeraar het slachtoffer niet mag doorverwijzen, zal de schade hoe dan ook in behandeling moeten worden genomen. Wellicht dat de aanvullende verzekeraar de schade op een later moment terugbetaalt, maar verzekeraars zitten niet op onnodige administratieve handelingen te wachten en het is dan ook de vraag hoe hier (op termijn) mee zal worden omgegaan.

Uitsluitingen

Mocht u plannen hebben om uw auto te gaan verhuren, bekijk dan vooraf goed welke verschillen in dekking er bestaan tussen uw eigen verzekering en de aanvullende verzekering die u tijdens de verhuur afsluit (al dan niet via de bemiddelaar). Het kan zijn dat de aanvullende verzekeraar – die de schade dekt tijdens de verhuur – bepaalde uitsluitingen, beperkende voorwaarden en/of extra eigen risico’s hanteert.

Eigen risico

Bij Centraal Beheer (de aanvullende verzekeraar waar onder andere Snappcar en MyWheels mee werken) is de hoogte van het eigen risico bij een cascoschade 250 Euro. Snappcar geeft weliswaar aan, dat dit eigen risico niet bij de verhuurder in rekening wordt gebracht, maar als de huurder al dan niet door zijn toedoen schade heeft toegebracht aan uw auto, dan zal de aanvullende verzekeraar die de schade dekt tijdens de verhuur, de schade aan u uitkeren minus het eigen risico. Dit eigen risico zult u zelf moeten voorschieten aan het garagebedrijf waar uw auto wordt gerepareerd. De vraag is dan hoe snel bijvoorbeeld Snappcar dit eigen risico aan u voldoet. Snappcar geeft aan dat het eigen risico voor rekening van de huurder komt, maar de vraag is of Snappcar hiervoor garant staat en hoe snel er dan wordt uitbetaald.

De situatie kan zich ook voordoen dat de huurder het eigen risico niet wil voldoen omdat hij zichzelf niet aansprakelijk acht. Staat de bemiddelaar dan niet garant en is de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk, dan zal het eigen risico verhaald moeten worden op de tegenpartij.
De vraag is dan wie dit op zich neemt als de auto alleen WA is verzekerd zonder verhaals- of rechtsbijstanddekking. Wellicht doet de bemiddelaar dit, maar Alpina vraagt zich af of deze daarvoor de kennis en de middelen beschikbaar heeft. Krijgt de bemiddelaar het eigen risico om wat voor reden dan ook niet verhaald, dan zal het u zelf tijd en geld kosten om het eigen risico alsnog te (laten) verhalen. Overigens bestaat er een dienstverlener die kosteloos niet gedekte maar wel verhaalbare schades in behandeling neemt. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze link

 

Dagwaarde in plaats van nieuwwaarde: verschil blijft voor eigen rekening

Bij uw eigen verzekeraar heeft u de mogelijkheid een nieuwe(re) auto te verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Bij total loss of diefstal wordt op grond van deze nieuwwaarderegeling de nieuwwaarde vergoed, al dan niet met aftrek van een klein percentage afschrijving.
De verzekeraar die uw voertuig verzekert tijdens de verhuur (al dan niet geregeld via de bemiddelaar) handelt een dergelijke schade altijd af op basis van de dagwaarde.
Rijdt de huurder uw auto dus total loss, dan krijgt u niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde uitgekeerd en kunt u zodoende tot duizenden euro’s mislopen. Bij uw eigen verzekeraar kunt u niet terecht voor het vergoeden van het verschil, want die sluit schade tijdens verhuur uit. Kortom, u kunt met een enorme schadepost blijven zitten.

Als de huurder uw voertuig total loss rijdt, kan er voor het bedrag dat wordt uitgekeerd (de dagwaarde), geen gelijkwaardig voertuig worden aangeschaft. Het verschil tussen de dagwaarde en de aanschafwaarde van een vervangend gelijkwaardig voertuig kan niet op de huurder worden verhaald.

Geen dekking als de huurder een andere bestuurder laat rijden

De bemiddelaars geven aan dat de aanvullende verzekering alleen dekking biedt als de geregistreerde bestuurder het voertuig bestuurt. Laat de huurder dus een andere bestuurder in het voertuig rijden, dan biedt ook de aanvullende verzekering geen dekking voor schade.
Uw eigen verzekering biedt hoe dan ook geen dekking omdat deze schade tijdens verhuur uitsluit.
Omdat u zelf als verhuurder niet bij de rit(ten) aanwezig bent, heeft u helaas geen grip op wie de huurder in uw auto laat rijden. Er hoeft ook geen sprake te zijn van kwaadwillendheid. Wellicht voelt de huurder zichzelf niet zo goed en laat deze de partner rijden. Ontstaat er dan een schade, dan wordt deze niet gedekt en door geen enkele verzekeraar vergoed.
Het kan ook voorkomen dat de geregistreerde huurder uw voertuig bestuurt, maar onder omstandigheden waaronder schade alsnog wordt uitgesloten door de verzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de schade ontstaat als de huurder zonder geldig rijbewijs rijdt, als deze de schade met opzet heeft veroorzaakt door deel te nemen aan een wedstrijd of als de bestuurder een te hoog alcoholpromillage in het bloed heeft. Allemaal omstandigheden die de verzekeraar uitsluit en waarin de schade aan uw auto niet wordt vergoed.
Kortom, een groot risico voor u als verhuurder omdat u in dat geval met schade blijft zitten of zelf – al dan niet via een advocaat – bij de huurder achter uw geld aan moet gaan.

Aanwezige schade altijd noteren

Het is belangrijk dat de huurder en de verhuurder, voordat het voertuig wordt meegegeven of ingenomen, goed de al dan niet aanwezige schade vaststellen om latere conflicten daarover te voorkomen.

Huurder moet medewerking verlenen bij schade

De huurder heeft geen enkel belang bij uw voertuig en daarom is er geen garantie dat, in het geval van schade, het schadeformulier (goed, volledig en snel) ingevuld wordt en dat de huurder verder alle medewerking zal verlenen. Het schadeformulier en de medewerking zijn echter wel van essentieel belang in het schadetraject. Zolang de verzekeraar geen schadeformulier heeft, zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. Is het formulier niet goed of onvolledig ingevuld en is de medewerking van de huurder minimaal, dan kan dit zelfs tot gevolg hebben dat u (gedeeltelijk) met uw schade blijft zitten omdat de verzekeraar de schade niet kan afwikkelen en/of verhalen.

Welke onderhoudsrisico’s heb je bij een verhuren van je eigen auto?

Rijgedrag huurder

Als verhuurder weet u niet hoe de huurder met uw voertuig omgaat (slippende banden, te snel/langzaam doorschakelen et cetera). Eventuele schade daardoor is niet altijd direct constateerbaar en achteraf is het vrijwel onmogelijk te bewijzen dat de huurder deze schade heeft veroorzaakt.

Extra slijtage, onderhoud en afschrijving

Het gebruik van de auto neemt toe door verhuur en daarmee ook de slijtage, het onderhoud en de afschrijving. Als dit niet wordt verdisconteerd in de huurprijs, dan zijn de verdiensten van de verhuur minimaal, zo niet nihil.

APK

Is de auto niet tijdig APK gekeurd, dan kunnen verzekeraars de dekking van uw autoverzekering bij schade laten vervallen (denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die is ontstaan door slecht functionerende remmen of gladde banden).
Wordt u als huurder staande gehouden in een auto waarvan de APK is verlopen, dan wordt de boete direct aan u als bestuurder uitgeschreven en zult u deze (in eerste instantie) moeten voldoen.

Uw auto wordt in beslag genomen!

Als de auto om wat voor reden dan ook in beslag wordt genomen (uitstaande schuld huurder, uitstaande schuld verhuurder, te hoge snelheidsovertreding et cetera), dan kunnen beide partijen een probleem hebben. De huurder kan op dat moment niet verder rijden en de verhuurder wordt hiermee geconfronteerd terwijl de oorzaak misschien buiten zijn of haar schuld ligt. Daarbij komt dat de verzekeraar schade uitsluit die ontstaat zolang het voertuig in beslag is genomen.

Het volgende lijkt onwaarschijnlijk maar komt helaas regelmatig voor en vormt een groot risico bij het verhuren (en delen of uitlenen) van uw eigen auto:

  • Als de huurder van uw auto onbetaalde verkeersboetes heeft uitstaan en staande wordt gehouden door de politie, dan mag de politie uw auto (waar de huurder op dat moment in rijdt) in beslag nemen als de huurder de schuld niet per direct kan voldoen. In het meest ongunstige geval mag de politie de auto uiteindelijk zelfs verkopen om met de opbrengst de uitstaande boetes te innen.
    Dit klinkt onredelijk omdat uw auto geen eigendom is van de huurder. Volgens de Wet Mulder, waar de politie zich op kan beroepen, is dit echter wel mogelijk.
  • Heeft de huurder van uw auto schulden bij de belastingdienst? Dan zou uw auto in beginsel ingevorderd kunnen worden door de belastingdienst op grond van het Bodemrecht of Bodembeslag. De belastingdienst mag dan beslag leggen op alle roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden maar niet van hem of haar zijn.
    In beide gevallen loopt de verhuurder dus een groot risico.

Meer hierover in de volgende artikelen:

Overige risico’s

Betrouwbare huurder?

Binnen de regels van de privacywetgeving kan er niet erg intensief worden gescreend.
Eigenlijk blijkt pas achteraf of een huurder al dan niet betrouwbaar is, maar dan kan het al te laat zijn. Ook kan een bepaalde (ver)huurder op enig moment wel betrouwbaar zijn, maar dit hoeft niet altijd zo te blijven. Zonder herscreening komt u daar niet achter.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Kijk als huurder of verhuurder goed of de bemiddelaar waar u mee in zee gaat is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Is dat het geval, dan weet u dat deze organisatie handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat daarmee de privacygevoelige gegevens die u moet doorgeven of uploaden (zoals een rijbewijs of kentekenbewijs) gewaarborgd zijn.

In welke staat krijgt u uw auto terug?

Het kan zijn dat de huurder de auto niet retourneert in de staat waarin deze werd meegegeven.
Zo kan er bijvoorbeeld stevig gerookt zijn in de auto of kan het interieur vervuild zijn door huisdieren. In dat geval zou de bemiddelaar een boete kunnen opleggen aan de huurder, maar als deze ontkent, levert dit onnodige extra rompslomp op.
Verhuurt u de auto particulier, dus zonder bemiddelaar, dan is dit nog een extra punt van aandacht.

Discussies en conflicten

Stel dat de autoradio of de airco niet meer werkt nadat de auto is geretourneerd aan de verhuurder. De huurder geeft aan dat deze niet is gebruikt of al niet functioneerde en de verhuurder beweert het tegendeel. Dit kan leiden tot stevige discussies en conflicten.

Zo ook als de verhuurder ontdekt of beweert dat er eigendommen uit de auto zijn gestolen, of als de auto zonder brandstof wordt geretourneerd terwijl de afspraken anders waren.

U zult uw gelijk altijd met bewijs moeten aantonen, en of u hier nu wel of niet in slaagt, in de tussentijd zit u als verhuurder wel met een stinkende auto of met een defecte airco.
Alpina vraagt zich af of en hoe de bemiddelaar zich in dergelijke conflicten mengt.

Annuleren huurverzoek

Als u uw auto op de afgesproken huurdag toch zelf nodig hebt, kunt u het huurverzoek (op het laatste moment) annuleren. De bemiddelaar kan op dat moment wel een boete in rekening brengen. De huurder heeft namelijk een probleem omdat deze gerekend had op de auto.
Als de huurder uw auto (veel) te laat retourneert, terwijl u de auto nodig had, dan bent u genoodzaakt zelf een auto te huren of met het openbaar vervoer te gaan. Deze kosten kunt u proberen te verhalen op de huurder, maar het is afhankelijk van zijn medewerking of van de bemiddelaar of en hoe snel u deze kosten terug krijgt.

 

Reactie verzekeraars

Alpina.nl heeft de (ver)huurconstructie ter commentaar voorgelegd aan een paar verzekeraars.
De verzekeraars geven aan huiverig te zijn voor deze constructie, omdat zij niet weten wie er in de auto rijdt. In het geval van schade worden dan ook de gebruikelijke processen gehanteerd en zal de verhuurder van de auto in beginsel terugvallen in schadevrije jaren.

Als blijkt dat de auto wordt gebruikt voor verhuur zal de verzekeraar de schade gaan verhalen op de verzekeringnemer, omdat verhuur is uitgesloten op de polis. De verzekeraar zal zich niet richten tot de verzekeraar van de bemiddelaar, aangezien de verzekeringnemer juridisch gezien de contractspartij is. Als niet is opgegeven dat de auto is gebruikt tijdens verhuur, dan is er sprake van verzwijging en volgt een aantekening in het fraudesysteem. Eventuele schades komen ook op naam van verzekeringnemer, wat als gevolg kan hebben dat deze in de toekomst niet meer wordt geaccepteerd door verzekeraars.

Reactie Snappcar

Alpina heeft Snappcar gevraagd om een reactie op de in dit artikel genoemde risico’s, maar helaas is Snappcar niet bereid tot commentaar.

Reactie autoverhuurmaatschappijen

Alpina heeft ook enkele autoverhuurmaatschappijen gesproken en die geven aan dat het verhuren van de eigen auto, in geval van exclusievere auto’s, een goed alternatief kan zijn. Reguliere verhuurders hebben deze meestal niet in het wagenpark. Prijstechnisch gezien is het niet altijd goedkoper om te huren via een particulier dan via een bemiddelingsbedrijf. Ook is er bij het huren via een professionele verhuurmaatschappij meer zekerheid van een goed onderhouden auto en komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Review Consumentenbond

De Consumentenbond heeft in mei van dit jaar Snappcar getest, en is van mening dat het idee sympathiek is, maar dat het in de praktijk niet vlekkeloos verloopt. Zo is lang niet elke auto die beschikbaar lijkt op de website, dat in praktijk ook. Uit de test, evenals uit de ervaringen van gebruikers op de website van de Consumentenbond en de Snappcar Facebookpagina blijkt dat de website van Snappcar regelmatig storingen heeft, dat het huurcontract niet altijd op tijd binnen is en dat er toch regelmatig (op het laatste moment) verzoeken worden afgewezen omdat de beschikbaarheid niet up-to-date is. Verder geeft de Consumentenbond aan dat u feitelijk zaken doet met consumenten die allerlei eisen kunnen stellen en de beschikbaarheidsinformatie op de website niet altijd goed bijwerken. Hierdoor kunt u niet altijd rekenen op de huur.
(Bron: consumentenbond)

Conclusie

Het verhuren van uw eigen auto betekent hoe dan ook een tijdsinvestering.
De verhuurder moet onder andere de beschikbaarheidsinformatie op de website bijhouden, eisen en regels formuleren, de sleuteloverdracht regelen, de kilometerstanden en het brandstofpeil bijhouden, de al dan niet aanwezige schade noteren en boetes en eigen risico’s voorschieten bij een verkeersovertreding of schade. Deze extra zaken, evenals het extra onderhoud, slijtage en afschrijving als gevolg van de verhuur, zal de verhuurder moeten verdisconteren in de huurprijs om – naast de fee van de bemiddelaar – zelf nog wat aan de verhuur te verdienen.
Ook is het verhuren van de eigen auto, zoals hierboven duidelijk beschreven, zeker niet vrij van risico’s, en soms zelfs erg gevaarlijk. U kunt zich dus afvragen of verhuren de moeite en het risico waard is in verhouding tot de verdiensten. Ditzelfde geldt voor huren bij particulieren. Professionele verhuurmaatschappijen hoeven niet altijd duurder te zijn, en is dat wel het geval, dan er zijn minder regelzaken en risico’s.
Kortom, of een auto wordt geleend, gedeeld, gehuurd of verhuurd, alles is goed, mits weloverwogen.

Video’s

autoverzekering controleren

Past je huidige verzekering nog bij je auto?

Persoonlijke situaties veranderen. Daarom kan het zijn dat de dekking van je autoverzekering niet...

Lees meer
rdw kentekeninzage

RDW maakt kentekeninzage makkelijker

De RDW heeft het makkelijker gemaakt om de voertuiggeschiedenis tot 9 jaar terug op...

Lees meer
mmbs-landbouwvoertuigen onderzoek

Duizenden (land)bouwvoertuigen mogen vanaf 1 januari de weg niet meer op

Eerder dit jaar meldden we al dat, 1 maand na het invoeren van de kentekenregistratieplicht voor landbouwvoertuigen...

Lees meer

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 11-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op