Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Autoverzekering eigen auto verhuren

Wat zijn de risico’s bij het verhuren van een eigen auto?

JE EIGEN AUTO VERHUREN. LUCRATIEF OF VRAGEN OM PROBLEMEN?

Nobele intenties leiden tot nieuwe marktontwikkelingen, die op het eerste gezicht positief lijken, totdat ze belicht zijn en nogal wat haken en ogen hebben. Naast het verhuren van je eigen woning via Airbnb lijkt het verhuren van je eigen auto bijvoorbeeld een lucratieve manier om de kosten van autobezit en -gebruik enigszins te drukken. Dat kan zeker zo zijn, maar er kleven ook risico’s aan. Alpina.nl brengt deze in kaart, zodat je weloverwogen kunt beslissen of je een auto wilt (ver)huren.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Kosten delen

Zeker in de grote steden is het autobezit en -gebruik vanuit de overheid sterk ontmoedigd. Zo zijn parkeervergunningen erg prijzig en duurt het een tijd om ze te krijgen, als ze al worden verstrekt. In grote steden is de auto ook minder nodig doordat er vaak goede OV voorzieningen zijn en de relatief korte afstanden ook goed per fiets zijn af te leggen. Degenen die wel een auto bezitten, kunnen – om de kosten te drukken of uit milieuvriendelijke overwegingen – ervoor kiezen de auto te verhuren aan derden op momenten dat het voertuig niet in gebruik is. Dit kan op eigen initiatief, maar kan tegenwoordig ook via diverse bemiddelaars als Snappcar, My Wheels en WeGo. Nationale Nederlanden had ook een app gelanceerd; Gappie. Maar die is niet meer in gebruik.

Initiatieven in bijvoorbeeld Frankrijk met deelauto’s via Autolib zijn niet succesvol gebleken. Dit waren geen auto’s van particulieren. Het gevolg was dat de huurders niet netjes omsprongen met de auto’s waardoor die vaak smerig waren. Dit kan ook het nadeel zijn wanneer je eigen auto verhuurd aan vreemde.

 

Wat is de verzekeringsrisico’s bij het verhuren van je eigen auto?

Acceptatie

Meldingsplicht

Als je jouw eigen auto gaat verhuren – al dan niet via een bemiddelaar – dan ben je altijd verplicht dit te melden aan je eigen verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar wil bij elke wijziging in het gebruik van de auto de eventuele risicoverzwaring en fraudegevoeligheid kunnen inschatten.
Meld je de verhuur niet aan je verzekeraar waar de autoverzekering loopt en komt deze er alsnog achter, bijvoorbeeld na een schade, dan wordt dit aangemerkt als verzwijging. Een schadevergoeding kan dan worden geweigerd en er kan een aantekening worden geplaatst in het frauderegister, wat weer problemen kan geven bij het aanvragen van elke nieuwe verzekering. De schade tijdens verhuur is nooit gedekt door je verzekeraar, omdat dit expliciet uitgesloten is in de polisvoorwaarden.
Er zijn wel mogelijkheden om een extra verzekering af te sluiten voor schade tijdens de verhuurperiode.

Risicoverzwaring en maatregelen

Zodra je de verzekeraar (verplicht) op de hoogte hebt gesteld van het feit dat de auto ook verhuurd gaat worden, is het afwachten welke maatregelen je verzekeringsmaatschappij gaat treffen ten aanzien van deze risicoverzwaring. Omdat de verzekeraar het onwenselijk vindt dat meerdere onbekende bestuurders het voertuig gaan besturen, is de kans groot dat deze de verzekeringspolis gaat royeren.
In dat geval zal het ook erg lastig worden elders een nieuwe autoverzekering aan te vragen.

Bij elke nieuwe verzekeringsaanvraag zijn er namelijk altijd een aantal te beantwoorden slotvragen (moraliteitsvragen). De vraag of er wel eens een autoverzekering door de verzekeraar is opgezegd, is zo’n slotvraag. Deze vraag moet je tot 5 jaar na dato (zelfs als de auto inmiddels niet meer verhuurd is) met ja beantwoorden en toelichten. Een geweigerde verzekeringsaanvraag is een mogelijk gevolg hierop. In dat geval rest misschien alleen nog de mogelijkheid tot verzekeren bij De Vereende (voorheen Rialto). De Vereende verzekert bijzondere risico’s, maar meestal wel tegen een hogere premie, omdat het ook meer risico loopt. In het meest gunstige geval laat je eigen verzekeraar de polis lopen, maar dan tegen meer premie of met beperkende clausules op de polis. De schade tijdens de verhuur is, zoals hiervoor aangegeven, altijd uitgesloten op je eigen verzekering en daarvoor moet je dan ook een aanvullende verzekering afsluiten.

Onverzekerd voertuig

Stel dat je als verhuurder de premie van je eigen autoverzekering niet (tijdig) hebt voldaan.
Er is in dat geval sprake van wanbetaling waardoor de verzekeraar de verzekeringsdekking opschort totdat de premie is voldaan. De huurder rijdt op dat moment dus feitelijk in een onverzekerd voertuig en heeft een probleem als deze staande wordt gehouden door de politie.
De politie raadpleegt namelijk de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar de gegevens van je verzekeraar zijn geregistreerd plus het feit dat het voertuig op dat moment niet verzekerd is.
Signaleert de RDW op enig moment (peildatum) dat het voertuig onverzekerd is, dan loop je een groot risico op een forse boete. Was het voertuig toch verzekerd omdat je verzekeraar bijvoorbeeld vergeten was de verzekering aan te melden bij de RDW, dan kan de betreffende verzekeraar een zogenoemde artikel 34 WAM verklaring verstrekken, waarin de verzekeraar aan de RDW meedeelt dat het voertuig wel verzekerd was. De boete vervalt dan.
Was je eigen verzekering opgeschort vanwege wanbetaling, maar was er op de peildatum wel dekking op de aanvullend afgesloten verzekering tijdens de verhuur? Dan zou de aanvullende verzekeraar in theorie deze artikel 34 WAM verklaring kunnen verstrekken. Wij weten echter niet of de RDW dit accepteert, aangezien dit niet de verzekeraar is die bij de RDW staat geregistreerd.

Aanvraag nieuwe verzekering

Bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering moeten alle geleden en gereden schades worden doorgegeven, ongeacht wie er ten tijde van de schade in het voertuig reed. Schades die tijdens de verhuur ontstaan moeten dus ook worden gemeld. Zijn dit er veel, dan kan dit vertraging in de acceptatieprocedure opleveren. Meld je de schade(s) niet omdat je deze bijvoorbeeld vergeet (je was namelijk niet de bestuurder), dan gaat de aanvraag nog moeizamer, langer duren of zelfs volledig worden geweigerd. De Vereende kan dan als enige mogelijke verzekeraar overblijven.

 

 

dekking buitenland

Welke verzekeringsdekking heb je bij een deelauto?

Dekking buitenland?

Kijk altijd goed na of de aanvullende verzekeraar ook dekking verleent in het buitenland en zo ja in welke landen. Gaat de huurder namelijk met de auto naar een land waarvoor de aanvullende verzekering tijdens de verhuur geen dekking biedt, dan wordt er in het geval van schade aan, of diefstal van je eigen auto geen schadevergoeding betaald. Als de aanvullende verzekeraar een tegenpartij schadeloos moet stellen, dan worden de schadebetaling en de gemaakte kosten op je persoonlijk verhaald: er was namelijk geen dekking.

Pech onderweg

Krijgt de huurder pech onderweg, dan is dit in het geval van een aanvullende verzekering wel geregeld. Als er sprake is van particuliere huur, dan kan dit echter wel problemen opleveren voor de verhuurder. De vraag is dan of de verhuurder een pechhulpverzekering heeft afgesloten en of deze op naam of op voertuig staat geregistreerd.

Schade met een deelauto: wat zijn de gevolgen?

Aanvullende verzekering noodzakelijk

Omdat schade aan je eigen voertuig en de schade die aan anderen wordt toegebracht tijdens het verhuren van de auto is uitgesloten op je eigen autoverzekering, zal hier altijd een aparte aanvullende verzekering voor afgesloten moeten worden. Er zijn verhuurbemiddelaars, zoals Snappcar, die alleen bemiddelen inclusief deze aanvullende verzekering (via Centraal Beheer). Bij eventuele andere bemiddelaars en bij particulier verhuur moet je dit op eigen initiatief regelen. Vergeet je als verhuurder een dergelijke aanvullende verzekering te regelen of vind je het niet zo belangrijk? Dan volgt er in het geval van schade aan je eigen auto geen uitkering, en zal de verzekeraar de aan derden uitgekeerde schade op jou gaan verhalen. Dit omdat je eigen verzekeraar dekking voor schade tijdens verhuur uitsluit.

Alle schades worden geregistreerd op jouw naam

Om de kans op fraude te verminderen of te voorkomen, wordt elke schade in Nederland geregistreerd in een daarvoor bestemde database. Elke gereden en geleden schade wordt op naam van de kentekenhouder geregistreerd in het Fraude Informatiesysteem Holland (FISH).
Met een beetje pech tijdens de verhuur, kun je op die manier veel schades op eigen naam krijgen in deze database, terwijl je daar niet zelf voor verantwoordelijk was. Deze geregistreerde schademeldingen op je naam kunnen tot gevolg hebben dat je aanvraag voor een nieuwe verzekering niet, of met beperkende voorwaarden, wordt geaccepteerd. Of dit nu gaat om een autoverzekering of bijvoorbeeld een inboedelverzekering doet dan niet ter zake. Bij elke nieuwe verzekering wordt het Fraude Informatiesysteem geraadpleegd.

Je verzekeraar gaat op jou verhalen

Heeft de huurder een schade aan anderen veroorzaakt met je auto, dan zal het slachtoffer – of diens verzekeraar – zich in eerste instantie rechtstreeks wenden tot de (WA) autoverzekeraar op grond van het rechtstreekse vorderingsrecht. Men mag zich namelijk rechtstreeks tot de verzekeraar wenden zonder jou daar eerst van op de hoogte te stellen.
De gegevens van je verzekeraar kunnen worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW registreert of en waar de auto’s die zich op de weg bevinden zijn verzekerd. Let wel op, je eigen autoverzekeraar staat hierin vermeld en NIET de verzekeraar waar de auto tijdens de verhuur is verzekerd. Is de bestuurder van je auto (de huurder) aansprakelijk, dan zal de verzekeraar het slachtoffer volledig schadeloos moeten stellen. En omdat je de contractspartij bent, zal je verzekeraar vervolgens de schade en alle gemaakte kosten op jou persoonlijk terug vorderen, omdat schade tijdens verhuur is uitgesloten van dekking.
Heb je een aanvullende verzekering afgesloten voor de verhuurperiode, dan kun je jezelf tot die verzekeraar wenden met de vraag of deze de kwestie in behandeling wilt nemen. Of zij dit nu wel of niet (direct) doen, je blijft tot die tijd verantwoordelijk voor het terugbetalen van de schade aan de verzekeraar.

Voorbeeld:

Stel, de huurder van jouw Opel is achterop een Fiat gereden en heeft € 5.000,00 schade veroorzaakt.
De verzekeraar van de Fiat zal dan via de RDW je verzekeraar natrekken en aanspreken.
Jouw verzekeraar zal de € 5000,00 uitkeren aan het slachtoffer of diens verzekeraar en zal het uitgekeerde schadebedrag vervolgens op je persoonlijk gaan verhalen omdat er geen dekking was (tijdens de verhuur). Je zou je hierop kunnen wenden tot de aanvullende verzekeraar met de vraag om deze schade in behandeling te nemen, maar gedurende dit proces blijft de vordering op je bestaan. Bij een kleine autoschade is dit wellicht geen probleem, maar bij een letselschade van duizenden euro’s wordt het een ander verhaal.

Snappcar geeft aan dat de aanvullende verzekeraar de schade direct in behandeling neemt en dat het bijna nooit voorkomt dat de eigen verzekeraar wordt aangesproken.
Alpina waagt dit echter ten zeerste te betwijfelen aangezien (de verzekeraar van) het slachtoffer altijd met behulp van de gegevens van de RDW (waar alleen je eigen verzekeraar staat vermeld) een aansprakelijkstelling aan de verzekeraar zal versturen. De verzekeraar mag het slachtoffer niet doorverwijzen naar een andere verzekeraar, maar moet zelf de schade uitkeren om deze vervolgens op jou te verhalen vanwege het ontbreken van verzekeringsdekking (tijdens verhuur).

Minder no-claim, meer premie

Zodra de verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld door een slachtoffer of diens verzekeraar, zal de schade direct worden geregistreerd als een ‘schuldschade’ tenzij onomstotelijk vast staat dat de bestuurder niet aansprakelijk is. Deze schuldschaderegistratie heeft direct gevolgen voor je schadevrije jaren en de no-claimkorting en kan ook direct een hogere premie tot gevolg hebben. Op een later moment kan dit wellicht administratief worden teruggedraaid, maar gedurende deze periode word je wel geconfronteerd met een hogere premie. Ben je niet in staat deze duurdere premie te voldoen, dan kan dit resulteren in een registratie als ‘wanbetaler’ wat er weer voor kan zorgen dat de dekking wordt opgeschort. Hierdoor loop je het risico op een forse boete van de RDW vanwege het onverzekerde voertuig.
Omdat je verzekeraar het slachtoffer niet mag doorverwijzen, zal de schade hoe dan ook in behandeling moeten worden genomen. Wellicht dat de aanvullende verzekeraar de schade op een later moment terugbetaalt, maar verzekeraars zitten niet op onnodige administratieve handelingen te wachten en het is dan ook de vraag hoe hier (op termijn) mee zal worden omgegaan.

Uitsluitingen

Mocht je plannen hebben om de auto te gaan verhuren, bekijk dan vooraf goed welke verschillen in dekking er bestaan tussen je eigen verzekering en de aanvullende verzekering die je tijdens de verhuur afsluit (al dan niet via de bemiddelaar). Het kan zijn dat de aanvullende verzekeraar – die de schade dekt tijdens de verhuur – bepaalde uitsluitingen, beperkende voorwaarden en/of extra eigen risico’s hanteert.

Eigen risico

Bij Centraal Beheer (de aanvullende verzekeraar waar onder andere Snappcar en MyWheels mee werken) is de hoogte van het eigen risico bij een cascoschade 250 Euro. Snappcar geeft weliswaar aan, dat dit eigen risico niet bij de verhuurder in rekening wordt gebracht, maar als de huurder al dan niet door zijn toedoen schade heeft toegebracht aan de auto, dan zal de aanvullende verzekeraar die de schade dekt tijdens de verhuur, de schade aan jou uitkeren minus het eigen risico. Dit eigen risico zal je zelf moeten voorschieten aan het garagebedrijf waar de auto wordt gerepareerd. De vraag is dan hoe snel bijvoorbeeld Snappcar dit eigen risico aan je voldoet. Snappcar geeft aan dat het eigen risico voor rekening van de huurder komt, maar de vraag is of Snappcar hiervoor garant staat en hoe snel er dan wordt uitbetaald.

De situatie kan zich ook voordoen dat de huurder het eigen risico niet wil voldoen omdat hij zichzelf niet aansprakelijk acht. Staat de bemiddelaar dan niet garant en is de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk, dan zal het eigen risico verhaald moeten worden op de tegenpartij.
De vraag is dan wie dit op zich neemt als de auto alleen WA is verzekerd zonder verhaals- of rechtsbijstanddekking. Wellicht doet de bemiddelaar dit, maar Alpina vraagt zich af of deze daarvoor de kennis en de middelen beschikbaar heeft. Krijgt de bemiddelaar het eigen risico om wat voor reden dan ook niet verhaald, dan zal het je zelf tijd en geld kosten om het eigen risico alsnog te (laten) verhalen. Overigens bestaat er een dienstverlener die kosteloos niet gedekte maar wel verhaalbare schades in behandeling neemt. Meer informatie hierover kun je vinden via deze link

 

wat is een inboedelverzekering?

letselschade bij de bestuurder of diens passagiers

Mocht je een particuliere auto gaan huren, al dan niet via een bemiddelaar, ga dan goed na of de auto is verzekerd inclusief een inzittendenverzekering. Uit informatie van MyWheels bijvoorbeeld blijkt dat de verzekering tijdens de verhuur niet inclusief een inzittendenverzekering is. Lijden de inzittenden tijdens een schadegebeurtenis letsel- of materiële schade, dan is deze schade niet gedekt. Is de bestuurder aansprakelijk, dan hebben de inzittenden eventueel een vordering op de WA-verzekeraar van de auto. Nadat de schadebetaling plaatsvind, zal de verzekeraar deze verhalen op de eigen verzekerde (de verhuurder) omdat er geen dekking was tijdens de verhuur.

 

Dagwaarde in plaats van nieuwwaarde: verschil blijft voor eigen rekening

Bij je eigen verzekeraar heb je de mogelijkheid een nieuwe(re) auto te verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Bij total loss of diefstal wordt op grond van deze nieuwwaarderegeling de nieuwwaarde vergoed, al dan niet met aftrek van een klein percentage afschrijving.
De verzekeraar die je voertuig verzekert tijdens de verhuur (al dan niet geregeld via de bemiddelaar) handelt een dergelijke schade altijd af op basis van de dagwaarde.
Rijdt de huurder je auto dus total loss, dan krijg je niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde uitgekeerd en kun je zodoende tot duizenden euro’s mislopen. Bij je eigen verzekeraar kun je niet terecht voor het vergoeden van het verschil, want die sluit schade tijdens verhuur uit. Kortom, je kunt met een enorme schadepost blijven zitten.

Als de huurder het voertuig total loss rijdt, kan er voor het bedrag dat wordt uitgekeerd (de dagwaarde), geen gelijkwaardig voertuig worden aangeschaft. Het verschil tussen de dagwaarde en de aanschafwaarde van een vervangend gelijkwaardig voertuig kan niet op de huurder worden verhaald.

Geen dekking als de huurder een andere bestuurder laat rijden

De bemiddelaars geven aan dat de aanvullende verzekering alleen dekking biedt als de geregistreerde bestuurder het voertuig bestuurt. Laat de huurder dus een andere bestuurder in het voertuig rijden, dan biedt ook de aanvullende verzekering geen dekking voor schade.
Je eigen verzekering biedt hoe dan ook geen dekking omdat deze schade tijdens verhuur uitsluit.
Omdat je zelf als verhuurder niet bij de rit(ten) aanwezig bent, heb je helaas geen grip op wie de huurder in de auto laat rijden. Er hoeft ook geen sprake te zijn van kwaadwillendheid. Wellicht voelt de huurder zichzelf niet zo goed en laat deze de partner rijden. Ontstaat er dan een schade, dan wordt deze niet gedekt en door geen enkele verzekeraar vergoed.
Het kan ook voorkomen dat de geregistreerde huurder je voertuig bestuurt, maar onder omstandigheden waaronder schade alsnog wordt uitgesloten door de verzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de schade ontstaat als de huurder zonder geldig rijbewijs rijdt, als deze de schade met opzet heeft veroorzaakt door deel te nemen aan een wedstrijd of als de bestuurder een te hoog alcoholpromillage in het bloed heeft. Allemaal omstandigheden die de verzekeraar uitsluit en waarin de schade aan je auto niet wordt vergoed.
Kortom, een groot risico voor je als verhuurder omdat je in dat geval met schade blijft zitten of zelf – al dan niet via een advocaat – bij de huurder achter je geld aan moet gaan.

Aanwezige schade altijd noteren

Het is belangrijk dat de huurder en de verhuurder, voordat het voertuig wordt meegegeven of ingenomen, goed de al dan niet aanwezige schade vaststellen om latere conflicten daarover te voorkomen.

Huurder moet medewerking verlenen bij schade

De huurder heeft geen enkel belang bij je voertuig en daarom is er geen garantie dat, in het geval van schade, het schadeformulier (goed, volledig en snel) ingevuld wordt en dat de huurder verder alle medewerking zal verlenen. Het schadeformulier en de medewerking zijn echter wel van essentieel belang in het schadetraject. Zolang de verzekeraar geen schadeformulier heeft, zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. Is het formulier niet goed of onvolledig ingevuld en is de medewerking van de huurder minimaal, dan kan dit zelfs tot gevolg hebben dat je (gedeeltelijk) met je schade blijft zitten omdat de verzekeraar de schade niet kan afwikkelen en/of verhalen.

Welke onderhoudsrisico’s heb je bij een verhuren van je eigen auto?

Rijgedrag huurder

Als verhuurder weet je niet hoe de huurder met het voertuig omgaat (slippende banden, te snel/langzaam doorschakelen et cetera). Eventuele schade daardoor is niet altijd direct constateerbaar en achteraf is het vrijwel onmogelijk te bewijzen dat de huurder deze schade heeft veroorzaakt.

Extra slijtage, onderhoud en afschrijving

Het gebruik van de auto neemt toe door verhuur en daarmee ook de slijtage, het onderhoud en de afschrijving. Als dit niet wordt verdisconteerd in de huurprijs, dan zijn de verdiensten van de verhuur minimaal, zo niet nihil.

APK

Is de auto niet tijdig APK gekeurd, dan kunnen verzekeraars de dekking van je autoverzekering bij schade laten vervallen (denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die is ontstaan door slecht functionerende remmen of gladde banden).
Word je als huurder staande gehouden in een auto waarvan de APK is verlopen, dan wordt de boete direct aan je als bestuurder uitgeschreven en zal je deze (in eerste instantie) moeten voldoen.

Flitser

Risico’s verkeersboetes/uitstaande schulden wat doen?

Verkeersboete/parkeerboete

Krijgt de huurder een verkeersboete of parkeerboete met je auto, dan wordt deze boete toch op jouw naam geregistreerd, omdat je de kentekenhouder bent. De acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau zal dan ook bij jou in de bus vallen. Hoewel de huurder (of de bemiddelaar die garant staat) uiteindelijk de boete zal moeten (terug)betalen, blijf jij voor justitie eindverantwoordelijk en als je zelf de boete niet voor kunt schieten, kan dit problemen opleveren met justitie. Bovendien is het nog maar de vraag binnen welke termijn er wordt (terug)betaald door de bemiddelaar of de huurder en welke moeite je daarvoor moet doen.
Verhuur je de auto zonder bemiddelaar, dan zal je zelf het bedrag van de boete bij de huurder moeten verhalen, wat moeizaam kan gaan.
Omdat alle boetes (en schades) tijdens de verhuur op jouw naam komen te staan, kan dit op termijn juridische gevolgen hebben.

Uw auto wordt in beslag genomen!

Als de auto om wat voor reden dan ook in beslag wordt genomen (uitstaande schuld huurder, uitstaande schuld verhuurder, te hoge snelheidsovertreding et cetera), dan kunnen beide partijen een probleem hebben. De huurder kan op dat moment niet verder rijden en de verhuurder wordt hiermee geconfronteerd terwijl de oorzaak misschien buiten zijn of haar schuld ligt. Daarbij komt dat de verzekeraar schade uitsluit die ontstaat zolang het voertuig in beslag is genomen.

Het volgende lijkt onwaarschijnlijk maar komt helaas regelmatig voor en vormt een groot risico bij het verhuren (en delen of uitlenen) van je eigen auto:

  • Als de huurder van de auto onbetaalde verkeersboetes heeft uitstaan en staande wordt gehouden door de politie, dan mag de politie jouw auto (waar de huurder op dat moment in rijdt) in beslag nemen als de huurder de schuld niet per direct kan voldoen. In het meest ongunstige geval mag de politie de auto uiteindelijk zelfs verkopen om met de opbrengst de uitstaande boetes te innen.
    Dit klinkt onredelijk omdat de auto geen eigendom is van de huurder. Volgens de Wet Mulder, waar de politie zich op kan beroepen, is dit echter wel mogelijk.
  • Heeft de huurder van jouw auto schulden bij de belastingdienst? Dan zou je auto in beginsel ingevorderd kunnen worden door de belastingdienst op grond van het Bodemrecht of Bodembeslag. De belastingdienst mag dan beslag leggen op alle roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden maar niet van hem of haar zijn.
    In beide gevallen loopt de verhuurder dus een groot risico.

Meer hierover in de volgende artikelen:

Overige risico’s?

Betrouwbare huurder?

Binnen de regels van de privacywetgeving kan er niet erg intensief worden gescreend.
Eigenlijk blijkt pas achteraf of een huurder al dan niet betrouwbaar is, maar dan kan het al te laat zijn. Ook kan een bepaalde (ver)huurder op enig moment wel betrouwbaar zijn, maar dit hoeft niet altijd zo te blijven. Zonder herscreening kom je daar niet achter.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Kijk als huurder of verhuurder goed of de bemiddelaar waar je mee in zee gaat is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Is dat het geval, dan weet je dat deze organisatie handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat daarmee de privacygevoelige gegevens die je moet doorgeven of uploaden (zoals een rijbewijs of kentekenbewijs) gewaarborgd zijn.

criminele activiteiten

Criminele activiteiten gedaan met jouw auto?

Verhuur je jouw auto, dan weet je vrijwel niets over de persoon die het voertuig gaat huren en waar deze de auto voor wil gaan gebruiken. Drugskoeriers, ramkraken en andere criminele activiteiten lijken onwaarschijnlijk maar kunnen zeker niet worden uitgesloten. Buiten het feit dat je daar waarschijnlijk verre van wil blijven komt nog, dat de verzekeraar geen schadevergoeding uitkeert als het voertuig voor andere doeleinden is gebruikt dan door de wet wordt toegestaan. Dit betekent dat de schade aan het voertuig voor eigen rekening blijft.

In welke staat krijg je de auto terug?

Het kan zijn dat de huurder de auto niet retourneert in de staat waarin deze werd meegegeven.
Zo kan er bijvoorbeeld stevig gerookt zijn in de auto of kan het interieur vervuild zijn door huisdieren. In dat geval zou de bemiddelaar een boete kunnen opleggen aan de huurder, maar als deze ontkent, levert dit onnodige extra rompslomp op.
Verhuur je de auto particulier, dus zonder bemiddelaar, dan is dit nog een extra punt van aandacht.

Discussies en conflicten

Stel dat de autoradio of de airco niet meer werkt nadat de auto is geretourneerd aan de verhuurder. De huurder geeft aan dat deze niet is gebruikt of al niet functioneerde en de verhuurder beweert het tegendeel. Dit kan leiden tot stevige discussies en conflicten.

Zo ook als de verhuurder ontdekt of beweert dat er eigendommen uit de auto zijn gestolen, of als de auto zonder brandstof wordt geretourneerd terwijl de afspraken anders waren.

Je zult jouw gelijk altijd met bewijs moeten aantonen, en of je hier nu wel of niet in slaagt, in de tussentijd zit je als verhuurder wel met een stinkende auto of met een defecte airco.
Alpina vraagt zich af of en hoe de bemiddelaar zich in dergelijke conflicten mengt.

Annuleren huurverzoek

Als je jouw auto op de afgesproken huurdag toch zelf nodig hebt, kun je het huurverzoek (op het laatste moment) annuleren. De bemiddelaar kan op dat moment wel een boete in rekening brengen. De huurder heeft namelijk een probleem omdat deze gerekend had op de auto.
Als de huurder je auto (veel) te laat retourneert, terwijl je de auto nodig had, dan ben je genoodzaakt zelf een auto te huren of met het openbaar vervoer te gaan. Deze kosten kan je proberen te verhalen op de huurder, maar het is afhankelijk van zijn medewerking of van de bemiddelaar of en hoe snel je deze kosten terug krijgt.

 

kapotte auto

Is de huurder wel zuinig op jouw auto?

Het is een vaststaand gegeven dat mensen over het algemeen minder zuinig omgaan met zaken die niet hun eigendom zijn. Volgens Snappcar gaan hun huurders voorzichtig om met de auto omdat deze van een particulier is. Alpina betwijfelt dat. Er zijn in het verleden ook huizen particulier gedeeld waarin bijvoorbeeld achteraf hennepkwekerijen werden ontdekt.

Wat is de reactie van verzekeraars?

Alpina.nl heeft de (ver)huurconstructie ter commentaar voorgelegd aan een paar verzekeraars.
De verzekeraars geven aan huiverig te zijn voor deze constructie, omdat zij niet weten wie er in de auto rijdt. In het geval van schade worden dan ook de gebruikelijke processen gehanteerd en zal de verhuurder van de auto in beginsel terugvallen in schadevrije jaren.

Als blijkt dat de auto wordt gebruikt voor verhuur zal de verzekeraar de schade gaan verhalen op de verzekeringnemer, omdat verhuur is uitgesloten op de polis. De verzekeraar zal zich niet richten tot de verzekeraar van de bemiddelaar, aangezien de verzekeringnemer juridisch gezien de contractspartij is. Als niet is opgegeven dat de auto is gebruikt tijdens verhuur, dan is er sprake van verzwijging en volgt een aantekening in het fraudesysteem. Eventuele schades komen ook op naam van verzekeringnemer, wat als gevolg kan hebben dat deze in de toekomst niet meer wordt geaccepteerd door verzekeraars.

Reactie Snappcar

Alpina heeft Snappcar gevraagd om een reactie op de in dit artikel genoemde risico’s, maar helaas is Snappcar niet bereid tot commentaar.

Reactie autoverhuurmaatschappijen

Alpina heeft ook enkele autoverhuurmaatschappijen gesproken en die geven aan dat het verhuren van de eigen auto, in geval van exclusievere auto’s, een goed alternatief kan zijn. Reguliere verhuurders hebben deze meestal niet in het wagenpark. Prijstechnisch gezien is het niet altijd goedkoper om te huren via een particulier dan via een bemiddelingsbedrijf. Ook is er bij het huren via een professionele verhuurmaatschappij meer zekerheid van een goed onderhouden auto en kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Review Consumentenbond

De Consumentenbond heeft in mei van dit jaar Snappcar getest, en is van mening dat het idee sympathiek is, maar dat het in de praktijk niet vlekkeloos verloopt. Zo is lang niet elke auto die beschikbaar lijkt op de website, dat in praktijk ook. Uit de test, evenals uit de ervaringen van gebruikers op de website van de Consumentenbond en de Snappcar Facebookpagina blijkt dat de website van Snappcar regelmatig storingen heeft, dat het huurcontract niet altijd op tijd binnen is en dat er toch regelmatig (op het laatste moment) verzoeken worden afgewezen omdat de beschikbaarheid niet up-to-date is. Verder geeft de Consumentenbond aan dat je feitelijk zaken doet met consumenten die allerlei eisen kunnen stellen en de beschikbaarheidsinformatie op de website niet altijd goed bijwerken. Hierdoor kun je niet altijd rekenen op de huur.
(Bron: consumentenbond)

Wat is uiteindelijk de conclusie?

Het verhuren van je eigen auto betekent hoe dan ook een tijdsinvestering.
De verhuurder moet onder andere de beschikbaarheidsinformatie op de website bijhouden, eisen en regels formuleren, de sleuteloverdracht regelen, de kilometerstanden en het brandstofpeil bijhouden, de al dan niet aanwezige schade noteren en boetes en eigen risico’s voorschieten bij een verkeersovertreding of schade. Deze extra zaken, evenals het extra onderhoud, slijtage en afschrijving als gevolg van de verhuur, zal de verhuurder moeten verdisconteren in de huurprijs om – naast de fee van de bemiddelaar – zelf nog wat aan de verhuur te verdienen.
Ook is het verhuren van de eigen auto, zoals hierboven duidelijk beschreven, zeker niet vrij van risico’s, en soms zelfs erg gevaarlijk. Je kunt zich dus afvragen of verhuren de moeite en het risico waard is in verhouding tot de verdiensten. Ditzelfde geldt voor huren bij particulieren. Professionele verhuurmaatschappijen hoeven niet altijd duurder te zijn, en is dat wel het geval, dan er zijn minder regelzaken en risico’s.
Kortom, of een auto wordt geleend, gedeeld, gehuurd of verhuurd, alles is goed, mits weloverwogen.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.
Nu met Gratis verhaalservice

Nooit onderverzekerd

Stel zelf je pakket samen

Een breed aanbod

Wij vergelijken alle verzekeraars voor jou, scheelt weer tijd

Hulp van onze experts

Kom je er niet uit? Onze experts staan altijd klaar om je te helpen

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op